سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:37:52 AM 1400 / 05 / 11
 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد

فیزیک پزشکی ورودی مهر 96 درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

 (ترم دوم )

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

واحد

نظری

عملی

1442005

روش تحقیق در علوم پزشکی

2

5/1

5/0

1442035

اصول مقدماتی پردازش داده ها و شبیه سازی کامپیوتری

3

2

1

1442032

اصول فیزیکی دستگاههای علوم آزمایشگاهی

2

5/1

5/0

1442012

اصول آشکار سازی

و دوزیمتری پرتوها

2

5/1

5/0

1442014

مبانی رادیوبیولوژی

2

2

-

1442041

سیستمهای تصویربرداری تخصصی با اشعه ایکس

2

2

-

1442039

امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی1

5/1

1

5/0

جمع واحد

5/14

 

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد

فیزیک پزشکی ورودی مهر 95 درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

 (ترم چهارم)

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

واحد

نظری

عملی

1442022

پایان نامه

6

-

6

جمع واحد

6

 
 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد

فیزیک پزشکی ورودی مهر94 درنیمسال دوم سال تحصیلی97/96

 (ترم ششم)

ماره دروس

نام درس

تعداد واحد

واحد

نظری

عملی

1442022

پایان نامه

6

-

6

جمع واحد

6

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر