امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:40:34 AM 1396 / 08 / 27
 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشدفیزیک پزشکی ورودی مهر 96 درنیمسال اول سال تحصیلی  97/96

ترم اول  دانش آموخته رشته کارشناسی فیزیک


شماره درس

نام درس

تعداد واحد

واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

 

1442010

فیزیک اتمی و هسته ای

2

2

-

-

1442009

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

2

2

-

-

1442011

سیستمهای اطلاع‌رسانی پزشکی

1

5/0

5/0

-

1442003

آمار زیستی

2

2

-

-

1442008

بیولوژی سلولی و ژنتیک

2

2

-

-

1442037

فیزیولوژی

2

2

-

-

1442038

آناتومی

1

1

-

-

1442020

زبان انگلیسی تخصصی

2

2

-

-

جمع

 

14

5/13

5/0

-

 

 

ترم اول  دانش آموخته رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

 

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

 

1442010

فیزیک اتمی و هسته ای

2

2

-

-

1442020

زبان انگلیسی تخصصی

2

2

-

 

1442009

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

2

2

-

-

1442011

سیستمهای اطلاع‌رسانی پزشکی

1

5/0

5/0

-

1442003

آمار زیستی

2

2

-

-

1442008

بیولوژی سلولی و ژنتیک

2

2

-

-

1442002

ریاضیات

2

2

-

-

جمع واحد

13

5/12

5/0

 

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشدفیزیک پزشکی ورودی مهر95 در نیمسال اول سال تحصیلی  96/97

ترم سوم

 

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1442042

حفاظت در برابر پرتوهای

 یونیزان در مراکز پرتوپزشکی

2

5/1

5/0

اصول آشکار سازی و دوزیمتری پرتوها

1442016

فیزیک پزشکی هسته ای

2

5/1

5/0

اصول آشکار سازی و دوزیمتری پرتوها

1442017

فیزیک رادیوتراپی ( 1 )

2

5/1

5/0

اصول آشکار سازی و دوزیمتری پرتوها

1442018

روش تصویربرداری با MRI( 1 )

5/1

5/1

-

سیستمهای تصویربرداری تخصصی با اشعه ایکس

1442034

پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی

2

5/1

5/0

سیستمهای تصویربرداری تخصصی با اشعه ایکس

1442043

سمینار و کارآموزی

2

5/0

5/1

-

1442028

کنترل کیفی در سیستمهای رادیولوژی

2

1

1

سیستمهای تصویربرداری تخصصی با اشعه ایکس

1442030

نور و فیزیک دیدگانی

1

5/0

5/0

-

1442023

لیزر و کاربرد آن در پزشکی

1

1

-

فیزیک اتمی و هسته ای

جمع

 

5/15

5/10

5

 

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ورودی مهر94 در نیمسال اول سال تحصیلی  96/97

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

واحد

پیشنیاز

نظری

عملی

1442022

پایان نامه

6

-

6

 

 

جمع

6

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر