رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:34:26 PM 1396 / 05 / 06
 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ورودی مهر 95 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

 (ترم دوم )

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

واحد

نظری

عملی

1442005

روش تحقیق در علوم پزشکی

2

5/1

5/0

1442035

اصول مقدماتی پردازش داده ها و شبیه سازی کامپیوتری

3

2

1

1442032

اصول فیزیکی دستگاههای علوم آزمایشگاهی

2

5/1

5/0

1442012

اصول آشکار سازی

و دوزیمتری پرتوها

2

5/1

5/0

1442014

مبانی رادیوبیولوژی

2

2

-

1442041

سیستمهای تصویربرداری تخصصی با اشعه ایکس

2

2

-

1442039

امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی1

5/1

1

5/0

جمع واحد

14/5

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشدفیزیک پزشکی ورودی مهر 94 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

 (ترم چهارم  )

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

واحد

نظری

عملی

1442022

پایان نامه

6

-

6

جمع واحد

6

 
 

                                                                        

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشدفیزیک پزشکی ورودی مهر93 درنیمسال دوم سال تحصیلی96/95

 (ترم ششم   )

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

واحد

نظری

عملی

1442022

پایان نامه

6

-

6

جمع واحد

6

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر