سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:13:47 AM 1401 / 04 / 05
 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته      

        علوم آزمایشگاهی ورودی مهر96 درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

 (ترم دوم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1429125

بیوشیمی عمومی

3

-

2

1429126

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

-

1

3

1429133

بافت شناسی

1

-

4

1429134

آزمایشگاه بافت شناسی

-

1

5

1010102

اندیشه اسلامی 2

گروه 4

2

-

6

1429130

فیزیولوژی

2

-

7

1429131

آزمایشگاه فیزیولوژی

-

1

8

1429143

میکروبشناسی عمومی

2

-

9

1429144

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

-

1

10

429178

ژنتیک پزشکی

1

-

11

1429108

زبان انگلیسی عمومی

3

-

جمع

18واحدلیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته      

        علوم آزمایشگاهی ورودی مهر95 درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

 (ترم چهارم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1429155

بیوشیمی پزشکی2

2

-

2

1429156

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی2

-

1

3

1429145

انگل شناسی1 (کرمها )

2

-

4

1429146

آزمایشگاه انگل شناسی1

-

1

5

1429175

باکتری شناسی پزشکی

3

-

6

1429176

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

-

1

7

1429157

فارماکولوژی

2

-

8

1429132

فیزیک حیاتی

2

-

9

1010201

ادبیات فارسی

گروه 4

3

-

10

1010106

آشنایی با منابع اسلامی

گروه 4

2

-

جمع

19واحد

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 ورودی مهر 94  درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم ششم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1429169

قارچ شناسی پزشکی

2

-

2

1429170

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی

-

1

3

1429153

آسیب شناسی عمومی

2

-

4

142915

آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی

-

1

5

1429135

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

2

-

6

1429158

سم شناسی

1

-

7

1429159

آزمایشگاه سم شناسی

-

1

8

1429171

خون شناسی2

2

-

9

1429172

آزمایشگاه خون شناسی2

-

1

10

1429161

اصول ایمنی و حفاظت درآزمایشگاه

1

-

11

1010108

دانش خانواده و جمعیت

گروه 4

2

-

جمع

16

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی

ورودی مهر93  درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

(ترم هشتم  )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1429180

کارآموزی در عرصه 1

-

4

2

1429181

کارآموزی در عرصه 2

-

12

 
 

 

 
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر