رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

5:06:42 PM 1396 / 04 / 30
 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر95 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

 (ترم دوم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1429125

بیوشیمی عمومی

3

-

2

1429126

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

-

1

3

1429133

بافت شناسی

1

-

4

1429134

آزمایشگاه بافت شناسی

-

1

5

1010102

اندیشه اسلامی 2

(یا یک درس عمومی)

2

-

6

1429130

فیزیولوژی

2

-

7

1429131

آزمایشگاه فیزیولوژی

-

1

8

1429143

میکروبشناسی عمومی

2

-

9

1429144

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

-

1

10

1429178

ژنتیک پزشکی

1

-

11

1429108

زبان انگلیسی عمومی

3

-

جمع

18واحد

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر94 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

 (ترم چهارم)

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1429155

بیوشیمی پزشکی2

2

-

2

1429156

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی2

-

1

3

1429145

انگل شناسی1 (کرمها )

2

-

4

1429146

آزمایشگاه انگل شناسی1

-

1

5

1429175

باکتری شناسی پزشکی

3

-

6

1429176

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

-

1

7

1429157

فارماکولوژی

2

-

8

1429132

فیزیک حیاتی

2

-

9

1010201

ادبیات فارسی

3

-

10

1010106

آشنایی با منابع اسلامی

(یا یک درس عمومی)

2

-

جمع

  19واحد

 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 93  درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

(ترم ششم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

1

1429169

قارچ شناسی پزشکی

2

-

2

1429170

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی

-

1

3

1429153

آسیب شناسی عمومی

2

-

4

142915

آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی

-

1

5

1429135

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

گروه 1

2

-

6

1429158

سم شناسی  گروه 1

1

-

7

1429159

آزمایشگاه سم شناسی گروه 1

-

1

8

1429171

خون شناسی2

2

-

9

1429172

آزمایشگاه خون شناسی2

-

1

10

1429161

اصول ایمنی و حفاظت درآزمایشگاه

1

-

11

1010108

دانش خانواده و جمعیت

یا یک درس عمومی

2

-

جمع

16واحد

 

 

لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی  ورودی بهمن92 درنیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

(  ترم هفتم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1429173

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

1

2

1429177

آشنایی با بیماریهای داخلی جراحی

2

3

1429165

ایمونوهماتولوژی

2

4

1429166

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

1

5

1429158

سم شناسی گروه 2

1

6

1429159

آزمایشگاه سم شناسی گروه 2

1

7

1429179

سمینار

1

8

1429135

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی گروه 2

2

9

1429174

روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی

1

جمع کل واحد ها

12واحد

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر