امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:35:07 AM 1398 / 11 / 01
 

لیست و شماره دروس رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر91 درنیمسال دوم سال تحصیلی 93/92

 (ترم چهارم )

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

1418200

کارآموزی در عرصه 2

12

جمع کل واحدها

12

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر