امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:40:27 PM 1398 / 07 / 23
 


برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال دوم 96-95

برنامه  کارآموزی2  (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه  کارآموزی4  (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال دوم 95-94

برنامه کارآموزی 2 ( تاریخ آخرین ویرایش :8/11/94 )

برنامه کارآموزی 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 12/11/94)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 8/11/94)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 8/11/94)


برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال اول 96-95

برنامه پراتیک کارآموزی 1 (تاریخ آخرین ویرایش : 21/06/95)

برنامه  کارآموزی1 (تاریخ آخرین ویرایش : 21/06/95)

 

 


برنامه  کارآموزی3  (تاریخ آخرین ویرایش : 10/07/95)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 21/06/95)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 10/07/95)

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال اول 97 -96

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 96/06/21)

 

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال دوم 97 -96

برنامه  کارآموزی2  (تاریخ آخرین ویرایش : 96/11/19)

برنامه کارآموزی 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 96/11/19)

برنامه کارآموزی دانشجویان ارشد فیزیک پزشکی (تاریخ آخرین ویرایش : 96/11/19)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 96/11/19)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 96/11/19)

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال اول 98 -97


برنامه  کارآموزی1 (تاریخ آخرین ویرایش : 97/07/01)

برنامه پراتیک کارآموزی 1 (تاریخ آخرین ویرایش : 97/06/21)

برنامه کارآموزی 3 ( تاریخ آخرین ویرایش: 97/07/03)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 97/07/18)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 97/07/18)

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر