سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:13:16 AM 1399 / 04 / 18
 
برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال دوم 96-95
برنامه  کارآموزی2  (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه  کارآموزی4  (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال دوم 95-94

برنامه کارآموزی 2 ( تاریخ آخرین ویرایش :8/11/94 )

برنامه کارآموزی 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 12/11/94)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 8/11/94)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 8/11/94)

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال اول 96-95

برنامه پراتیک کارآموزی 1 (تاریخ آخرین ویرایش : 21/06/95)

برنامه  کارآموزی1 (تاریخ آخرین ویرایش : 21/06/95)

 

 


برنامه  کارآموزی3  (تاریخ آخرین ویرایش : 10/07/95)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 21/06/95)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 10/07/95)

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال اول 97 -96

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 96/06/21)

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال دوم 97 -96

برنامه  کارآموزی2  (تاریخ آخرین ویرایش : 96/11/19)

برنامه کارآموزی 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 96/11/19)

برنامه کارآموزی دانشجویان ارشد فیزیک پزشکی (تاریخ آخرین ویرایش : 96/11/19)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 96/11/19)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 96/11/19)

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال اول 98 -97

برنامه  کارآموزی1 (تاریخ آخرین ویرایش : 97/07/01)

برنامه پراتیک کارآموزی 1 (تاریخ آخرین ویرایش : 97/06/21)

برنامه کارآموزی 3 ( تاریخ آخرین ویرایش: 97/07/03)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 97/07/18)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 97/07/18)

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال اول 99 -98
 

برنامه  کارآموزی 1 (تاریخ آخرین ویرایش : 98/6/24)

برنامه کارآموزی 3 (تاریخ آخرین ویرایش : 98/6/17)

برنامه کارآموزی در عرصه 1,2 (تاریخ آخرین ویرایش : 98/7/16)

برنامه کارآموزی در عرصه 3,4 (تاریخ آخرین ویرایش : 98/7/16)

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر