حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

2:48:43 PM 1396 / 06 / 30
 


برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال دوم 96-95

برنامه  کارآموزی2  (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه  کارآموزی4  (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 95/11/11)

برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال دوم 95-94

برنامه کارآموزی 2 ( تاریخ آخرین ویرایش :8/11/94 )

برنامه کارآموزی 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 12/11/94)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 8/11/94)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 8/11/94)


برنامه  کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال اول 96-95

برنامه پراتیک کارآموزی 1 (تاریخ آخرین ویرایش : 21/06/95)

برنامه  کارآموزی1 (تاریخ آخرین ویرایش : 21/06/95)

 

 


برنامه  کارآموزی3  (تاریخ آخرین ویرایش : 10/07/95)

برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 (تاریخ آخرین ویرایش : 21/06/95)

برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (تاریخ آخرین ویرایش : 10/07/95)

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر