امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:15:48 AM 1398 / 09 / 16
 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری در نیمسال دوم 95-94 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری در نیمسال اول 96-95 

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری در نیمسال اول 97-96 

 
        


 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر