امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:14:41 AM 1396 / 12 / 03
 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری در نیمسال دوم 95-94 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری در نیمسال اول 96-95 

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری در نیمسال اول 97-96 


 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر