سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:10:45 PM 1399 / 04 / 15
 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری در نیمسال دوم 95-94 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری در نیمسال اول 96-95 

برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری در نیمسال اول 97-96 


 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر