امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:59:06 PM 1398 / 12 / 03
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر