امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:31:37 PM 1396 / 09 / 01
 
برنامه  کارآموزی رشته علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در نیمسال اول 95/96    

 

تاریخ آخرین ویرایش : 26/11/94

 

 
 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر