سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:11:50 PM 1399 / 04 / 18
 

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 95 -94 
 

 1. سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت
 2. سمینار تحقیق

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول  95 -94 
 

 1. استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها
 2. روش تحقیق در علوم بهداشتی
 3. کاربرد فن آوری اطلاعات در سلامت

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 93 -94 

 1. انفورماتیک پزشکی
 2. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتری 2
 3. سمینار تحقیق
 4. سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 93 -94

 1. آمار حیاتی
 2. استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها
 3. روش تحقیق در علوم بهداشتی
 4. زبان انگلیسی پیشرفته
 5. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر 1
 6. شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها
 7. فن آوری ارتباطات بهداشتی
 8. کاربرد فن آوری اطلاعات در سلامت
 9. مدیریت سیستم های اطلاعاتی بهداشتی درمانی

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 97-96

 

 1.  آمار حیاتی پیشرفته
 2. زبان انگلیسی پیشرفته
 3. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوترها (1)
 4.  سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
 5. شبکه های کامپیوتری و امنیت سیستم ها
 6. فن آوری ارتباطات بهداشتی
 7. کاربرد فن آوری اطلاعات در سلامت
 8. مدیریت سیستم های اطلاعاتی بهداشتی درمانی

 

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 97-96

 

 1. انفورماتیک پزشکی
 2. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر (2)
 3. سیستم های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت
 4. سمینار تحقیق

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال اول 98-97

 

 1. آمار حیاتی پیشرفته
 2. روش تحقیق در علوم بهداشتی
 3. زبان انگلیسی پیشرفته
 4. ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر1
 5. کاربرد فن آوری اطلاعات در سلامت
 6. مدیریت سیستم های اطلاعاتی بهداشتی درمانی

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت نیمسال دوم 98-97

 1. استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده‎ها
 2. انفورماتیک پزشکی
 3. ساختمان داده‎ها و برنامه نویسی کامپیوتر2
 4. سمینار تحقیق
 5. سیستم‎های طبقه بندی و نامگذاری اطلاعات در نظام سلامت
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر