سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:16:43 AM 1399 / 04 / 18
 

آرشیو طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

طرح درس نیمسال اول  96-95
 1.  آمار زیستی
 2. آناتومی
 3.  بیولوژی سلولی و ژنتیک
 4. پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی
 5. حفاظت و بهداشت پرتوهای یونیزان
 6. روش تصویربرداری با MRI
 7.  زبان عمومی
 8. سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
 9.  فیزیک اتمی و هسته ای
 10.  فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
 11. فیزیک رادیوتراپی 1
 12.  فیزیولوژی

 1. اصول آشکار سازی و دوزیمتری پرتوها
 2. امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی
 3. رادیوبیولوژی

طرح درس نیمسال دوم 94-93
 1. اصول آشکار سازی و دوزیمتری پرتوها
 2. امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی
 3. رادیوبیولوژی

طرح درس نیمسال اول 94-93
 1. آمار
 2. آناتومی
 3. امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی
 4. بیولوژی سلولی و ژنتیک
 5. حفاظت و بهداشت پرتوهای یونیزان
 6. روش تصویربرداری با MRI
 7. سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی
 8. فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
 9. فیزیولوژی
طرح درس نیمسال دوم 97-96
 1. اصول آشکارسازی و دوزیمتریهای پرتوها
 2. امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی
 3. رادیوبیولوژی

طرح درس نیمسال اول 98-97
 1. آمار زیستی
 2. آناتومی
 3. بیولوژی سلولی و ژنتیک
 4. پردازش تصاویر دیجیتال پزشکی
 5. حفاظت و بهداشت پرتوهای یونیزان
 6. روش تصویر برداری با MRI
 7. ریاضیات
 8. زبان انگلیسی تخصصی
 9. سیستم‌های اطلاع رسانی پزشکی
 10. فیزیک اتمی و هسته ای
 11. فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
 12. فیزیک رادیوتراپی 1
 13. فیزیولوژی
 14. کنتری کیفی در سیستم های رادیولوژی
 15. نور و فیزیک دیدگانی


طرح درس نیمسال دوم 98-97
 1. اصول آشکارسازی و دوزیمتری پرتوها
 2. امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی
 3. روش تحقیق در علوم پزشکی
 4. رادیوبیولوژی

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر