سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:54:14 AM 1401 / 04 / 05
 

آرشیو طرح دروس ارائه شده گروه فیزیک پزشکی- رادیولوژی به دانشجویان سایر رشته ها

نیمسال دوم 96 -95

 1. بیوفیزیک (دانشجویان کارشناسی  بهداشت عمومی)
 2. فیزیک اختصاصی 2 (دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای)
 3. فیزیک پزشکی (دانشجویان پزشکی بین الملل )
 4. فیزیک حیاتی ( دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی)
 5. فیزیک ( دانشجویان کارشناسی هوشبری)

نیمسال دوم 95 -94

 1. بیوفیزیک (دانشجویان کارشناسی  بهداشت عمومی)
 2. فیزیک اختصاصی 2 (دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای)
 3. فیزیک پزشکی (دانشجویان پزشکی)
 4. فیزیک پزشکی (دانشجویان دندانپزشکی)
 5. فیزیک عمومی  (نظری) ( دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی)
 6. فیزیک عمومی  (عملی) ( دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

طرح دروس ارائه شده گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی به دانشجویان سایر رشته ها

نیمسال دوم 97 -96

 1. بیو فیزیک (کارشناسی بهداشت عمومی)
 2. فیزیک اختصاصی 2(کارشناسی بهداشت حرفه ای)
 3. فیزیک پزشکی (پزشکی)
 4. فیزیک حیاتی ( کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

طرح دروس ارائه شده گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی به دانشجویان سایر رشته ها

نیمسال اول 98 -97

 1. اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی ( دانشجویان علوم آزمایشگاهی)
 2. رادیولوژی و سونوگرافی (دانشجویان مامایی)
 3. فیزیک اختصاصی 1 ( دانشجویان بهداشت حرفه ای)
 4. فیزیک پزشکی ( دانشجویان پزشکی)
 5. فیزیک پزشکی (دانشجویان دندانپزشکی)
 6. فیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک ( دانشجویان اتاق عمل)
 7. فیزیک هوشبری ( دانشجویان هوشبری)
 8. فیزیک عمومی (دانشجویان بهداشت محیط )
 9. فیزیک عمومی ( دانشجویان علوم آزمایشگاهی)

طرح دروس ارائه شده گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی به دانشجویان سایر رشته ها

نیمسال دوم 98 -97

 1. آزمایشگاه فیزیک عمومی (کارشناسی علوم آزمایشگاهی)
 2. بیوفیزیک (کارشناسی بهداشت عمومی)
 3. فیزیک اختصاصی 2 (کارشناسی بهداشت حرفه‎ای)
 4. فیزیک پزشکی (دانشجویان پزشکی)
 5. فیزیک حیاتی (کارشناسی علوم آزمایشگاهی)
 6. فیزیک عمومی (کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

نیمسال اول 99 -98

 1. فیزیک اختصاصی 1 ( دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه‌ای)
 2. فیزیک پزشکی ( دانشجویان دندانپزشکی)
 3. فیزیک پزشکی ( دانشجویان پزشکی پردیس)
 4. فیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک (دانشجویان کارشناسی اتاق عمل)
 5. فیزیک عمومی (دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط)
 6. فیزیک هوشبری (دانشجویان کارشناسی هوشبری)

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر