حضرت فاطمه سلام الله علیهافرمودند :آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهکاران امّت پیامبر اسلام را شفاعت خواهم کرد .  (منبع : کتاب عوالم. جلد 11. صفحه 487.طبق نقل نهج الحیاة. صفحه205 )

3:14:58 PM 1395 / 12 / 01
 

 برنامه عملیاتی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر