امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

9:24:55 AM 1399 / 01 / 18
 

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان :

محمد قنایی آرانی : مدیر امور عمومی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
    محمد قنایی آرانی   
تحصیلات : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

تماس با مدیر عمومی دانشکده : 55548883  -031  یا 55540021-031 داخلی 3646
 

 شرح وظایف مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده: تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور اداری و مالی

 •  تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امورخدمات عمومی
 •  تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور کارپردازی
 •  تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امورتدارکات و انبار
 •  تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور دفتر و بایگانی
 •  تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور تاسیسات
 • تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور انتظامات و نقلیه دانشکده
 نمونه وظایف و مسئولیتها:
 •  نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 •  صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 •  سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 •  تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 •  صدور دستوالعمل ها و ضوابط مربوط
 •  نظارت در تنظیم بودجه و امور مربوط
 •  شرکت در کمیسیونها ، سیمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
   

بازگشت به صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

تاریخ آخرین ویرایش: 22/06/1396

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر