سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:19:44 AM 1399 / 04 / 18
 


مقررات کارآموزان بخش های بالینی رشته هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


رعایت موارد ذیل توسط کلیه مربیان و دانشجویان الزامی می باشد:

1.  کلیه مربیان  ورود و خروج خود را در دفتر حضور و غیاب موجود در دفتر آموزش پرستاری ثبت نمایند.

2.  مربیان از فرستادن کارآموز بدون حضور مربی به بیمارستان جدا خودداری فرمایند.    

3.   کلیه کارورزان (پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری) حتما ورود و خروج خود را در دفتر حضور و غیاب موجود در دفتر آموزش پرستاری (صبح های غیر تعطیل) یا دفتر پرستاری (صبح های تعطیل و شیفتهای عصر و شب) ثبت نمایند.

4.  هرگونه خروج از بخش با هماهنگی مسئول بخش یا مسئول شیفت و در صورت خروج از بیمارستان(قبل از اتمام شیفت) با هماهنگی سوپروایزر انجام گیرد.

5.  برگه حضور و غیاب را قبل از شروع دوره از دفتر آموزش پرستاری تحویل و پس از پایان دوره به آن دفتر عودت نمایند.

6. هر گونه تغییر در شیفت های کارورزی قبل از  موعد مقرر به اطلاع دفتر آموزش پرستاری و بخش مربوطه رسانده شود.

7. در صورت ضرورت کارورزان با دفتر پرستاری همکاری نموده و امتناع ننمایند.

8. در صورت وجود شیفت صبح/ عصر، کارورز با هماهنگی مسئول بخش جهت صرف نهار به سلف سرویس دانشگاه مراجعه نماید.

9. کلیه کارورزان دارای اتیکت شناسایی باشند.

10.  کلیه کارورزان تحت نظارت پرسنل انجام وظیفه نمایند.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر