سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:13:24 AM 1401 / 04 / 05
 

 معرفی رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • دوره آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک پزشکی

ساده ترین تعریف فیزیک پزشکی عبارت از کاربرد اصول و روشهای فیزیکی در تشخیص و درمان بیماری است. مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک پزشکی رشته ای از علوم طبیعی با گرایش فنی است که طی آن دانشجو در یک دوره آموزشی تئوری و عملی با زیر شاخه های مختلف این رشته و کاربرد آنها در بخشهای تشخیصی و درمانی آشنا شده و با آخرین اصول علمی و روشهای رایج در این علم به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و خدمات درمانی می پردازند.

 • تاریخچه رشته

قدمت رشته فیزیک پزشکی در تاریخ پزشکی بیانگر اصالت و احساس نیاز حرفه پزشکی به آن بوده بطوریکه استفاده از ابزارهای ابتدایی با اصول فیزیک ساده در طب قدیم از سنوات بسیار قبل در تشخیص و درمان بیماریها مرسوم بوده است. از اواخر قرن نوزده با کشف پرتو Xو پس از آن با استفاده از سایر تابشها و پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان و ابداع و توسعه روشهای مختلف تصویربرداری و یا پرتودرمانی، دانش فیزیک پزشکی سهم قابل توجهی در ارتقاء سطح بهداشت و سلامت انسانها ایفا نموده است.فیزیک پزشکی امروزه در زیر شاخه های متعددی استفاده می شود که بطور کلی می توان آنها را به تصویربرداری پزشکی، دوزیمتری و حفاظت پرتویی، پزشکی هسته ای، امواج فراصوت، پرتودرمانی، رادیوبیولوژی و موضوعات دیگری از قبیل بیومکانیک، بیوالکتریسیته، نور و لیزر و ..... تقسیم نمود.

 • رسالت برنامه آموزشی

رسالت این مقطع، آموزش و ارتقاء دانش فیزیک پزشکی، ایجاد توانایی در فارغ التحصیلان به منظور کسب علوم و فراگیری دانش فیزیک پزشکی بطور مستقل، گسترش علم و توانایی آنها جهت ارائه خدمات کاربردی در بخشهای تشخیصی و درمانی و پذیرش مسئولیت آزمایشگاهها و کارگاههای عملی مربوط به این رشته است. بنابراین تربیت کارشناس ارشد حرفه ای و توانمند به منظور :

 •    ارتقاء دانش فیزیک پزشکی و کسب علوم پیشرفته و فن آوری جدید در این رشته،
 •    اجرا و نظارت بر انجام برنامه های کنترل کیفی دستگاههای تصویربرداری، پرتودرمانی، پزشکی هسته ای و لیزر در مراکز بهداشتی درمانی،
 •   اجرا و نظارت بر انجام برنامه های حفاظتی کارکنان و بیماران و افراد عادی جامعه در مقابل پرتوها،
 • اجرا و نظارت بر طراحی درمان در مراکز پرتودرمانی و بهینه سازی روشهای تشخیصی و درمانی می باشد.
 • وظایف حرفه ای دانش آموختگان

وظایف حرفه ای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک پزشکی عبارتند از:

1- آموزشی :

آموزش تئوری و عملی در زمینه فیزیک پزشکی و مباحث مربوطه برای دانشجویان در سطوح و رشته های مختلف علوم پزشکی و کارکنان بخشهای خدماتی و تحقیقاتی مربوط به تصویربرداری، رادیوتراپی و پزشکی هسته ای و بخشهای فعال در موارد پرتوزای یونیزان و غیریونیزان.

2- پژوهشی :

انجام و مشارکت در طرحهای تحقیقاتی دانشگاهی و سایر مراکز علمی در راستای توسعه علمی و فن آوری، تولید علوم وابسته و بکارگیری آنها در تشخیص و درمان و پیشگیری به منظور ارتقاء استانداردهای سلامت.

3- خدماتی :

 •   کالیبراسیون، کنترل کیفی و دوزیمتری دستگاههای مختلف تصویربرداری پزشکی و رادیوتراپی، پزشکی هسته ای و سیستمهای غیریونیزان و پایش حفاظت پرتوی محیط ها و منابع پرتوی وابسته به این دستگاهها و بیماران و پرسنل در معرض پرتو.
 •  مشارکت در توسعه تکنیکها، طراحی پروتکل های جدید تصویربرداری و رادیوتراپی و کمک به انتخاب روشهای تصویربرداری و درمانی مبتنی بر تکنولوژی های جدید در حوزه سلامت.
 •  طراحی فیلد درمانی در رادیوتراپی و براکی تراپی بر اساس نیاز و سفارش آنکولوژیست و رادیوتراپیست و کنترل کیفی و نظارت بر دوزیمتری و صحت دوز بیمار و پرسنل در بخشهای رادیوتراپی و پزشکی هسته ای.
 •  نظارت برHot Lab و نحوه حمل و نقل و استفاده از مواد رادیواکتیو در بخشهای پزشکی هسته ای.
 •   نظارت بر استفاده ایمن از پرتوهای یونیزان و غیریونیزان در مراکز پرتو پزشکی و صنعتی مطابق با مقررات و استانداردهای مراکز و سازمانهای مسئول بین المللی و ملی و اجرای برنامه های محاسباتی دوز و ارزیابی دستگاهها و تجهیزات مربوط به پرتوزایی.

 تاریخ آخرین ویرایش: 1400/6

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر