سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:17:33 AM 1400 / 09 / 06
 

طرح دروس مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول تحصیلی 1401-1400

1  آشنایی با بیماریهای داخلی

2  ایمونوهماتولوژی

3  انگل شناسی (نظری)

4  انگل شناسی (عملی)

5  بافت شناسی (نظری)

6  بافت شناسی (عملی)

7  خون شناسی 1 و آزمایشگاه

8

 روانشناسی عمومی (دکتر الوانی)

9   روانشناسی عمومی (دکتر امیری)

10

 میکروب شناسی عمومی(نظری)

11

 میکروب شناسی عمومی(عملی)

12

 ویروس شناسی (نظری)

13

 ویروس شناسی (عملی)

14

 

تاریخ آخرین ویرایش :400/08/16   


آرشیو


 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر