سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:30:11 PM 1399 / 04 / 18
 

اعضای گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر خدری
دکتر مصطفی خدری

دکتری تخصصی ایمنی شناسی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت

دکتر محمود صفاری: گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتری تخصصی میکروب‌شناسی
مرتبه علمی : استاد
عضو هیئت علمی تمام وقت

مرتضی سلیمیان : گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مرتضی سلیمیان
دکتری هماتولوژی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
  مدیر گروه
آقای صالحی
کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی
کارشناس گروه
 
خانم دکتر قتلو-عضو هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دکتری تخصصی ایمنی شناسی
مرتبه علمی: استادیار
تعهدات قانونی
 
 

 
 
 
 
دکتر اعظم صامعی
دکتری تخصصی ایمنی شناسی
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقتمحبوبه متفکر آرانی
کارشناسی ارشد هماتولوژی
کارشناس گروه
برنامه هفتگی

خانم لاجوردی
ملیحه سادات لاجوردی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناس گروه

 

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر