سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:49:50 PM 1400 / 08 / 06
 

اعضای گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ردیف

سمت در گروه

نام و نام خانوادگی

پست الکرونیک

عکس

1

مدیر گروه

دکتری تخصصی میکروب‌شناسی

 

  saffari_m@kaums.ac.ir

دکتر محمود صفاری: گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2

عضو هیئت علمی تمام وقت
 

دکتر مرتضی سلیمیان
دکتری هماتولوژی

 

salimian@kaums.ac.ir

مرتضی سلیمیان : گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3

عضو هیئت علمی تمام وقت

دکتر اعظم صامعی
دکتری تخصصی ایمنی شناسی

samei_a@kaums.ac.ir

 

4

تعهدات آموزشی دکتر مصطفی خدری
دکتری تخصصی ایمنی شناسی
khedri-m@kaums.ac.ir
 

دکتر خدری

5 تعهدات آموزشی
دکتری تخصصی ایمنی شناسی
 
s.ghotloo@gmail.com
 
خانم دکتر قتلو-عضو هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
 
6

کارشناس گروه

کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی
شماره داخلی:031،55540021-3450

آقای صالحی

7

کارشناس گروه

ملیحه سادات لاجوردی
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
شماره داخلی:031،55540021-3760

خانم لاجوردی

8

کارشناس گروه محبوبه متفکر آرانی
کارشناسی ارشد هماتولوژی
شماره داخلی:031،55540021-3760

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر