سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:29:47 AM 1399 / 04 / 18
 

 لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم سال تحصیلی 94/93 
 

رشته کارشناسی هوشبری ورودی 93

رشته کارشناسی هوشبری ورودی 92

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

اول

شقایق کیوانداریان

18/56

اول

شقایق کیوان داریان

17/85

اول

زهرا کیانی

17/73

اول

مهسا حفیظی بیدگلی

17/41

دوم

زینب میرزازده

18/19

دوم

ساجده حاتمی کوجانی

17/72

دوم

طیبه ابراهیمی

17/6

دوم

معصومه محلوجی طاهری

17/34

سوم

ساجده حاتمی

17/95

سوم

مهدی بابائی حسکوئی

17/09

سوم

مهسا حفیظی

17/57

سوم

طیبه ابراهیمی

17/26

رشته کارشناسی هوشبری ورودی 91

رشته کارشناسی هوشبری ورودی90

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل

ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

اول

سمیرا روحانی نسب

18/29

اول

سمیرا روحانی نسب

17/54

اول

زهرا سرجه پیما

الهام شکرالهی

پریسا فتاحیان

نفیسه قانعیان

19

اول

پریسا فتاحیان

17/9

دوم

مائده کبیری رنانی

17/75

دوم

فاطمه راجعی

17/14

دوم

نسرین صفری

فاطمه عبداللهی

الهه والی بخت

18/5

دوم

نفیسه قانعیان

17/03

سوم

فاطمه راجعی

17/58

سوم

الهه نیک نفس

17/13

سوم

شیما عباس نژاد

فریبا سادات مطهری

18/25

سوم

زهرا سرجه پیما

17/02

رشته کارشناسی  تکنولوژی پرتوشناسی ورودی 93

رشته کارشناسی  تکنولوژی پرتوشناسی ورودی92

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

اول

حمید رضا مصلح

17/78

اول

رومینا رجایی

17/84

اول

محمد رضا محمدی

17/27

اول

الهام نصری راینی

17/28

دوم

رومینا رجایی

17/71

دوم

نسیم کرمی

 حمید رضا مصلح

17/31

دوم

علی رحیمی

16/55

دوم

شیوا حاجی اسماعیلی

17/2

سوم

ناهید هفت برادران

17/12

سوم

فرزانه پاکروان فر

16/9

سوم

مهسا کیقبادی

16/47

سوم

زهرا رحیمی

16/92

رشته کارشناسی  تکنولوژی پرتوشناسی ورودی 91

رشته کارشناسی  تکنولوژی پرتوشناسی ورودی 90

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

اول

ناهید متقی

19/41

اول

ناهید متقی

18/01

اول

مرتضی جعفری

19/23

اول

فاطمه فرنیا

17/66

دوم

انی میناسکان

19/01

دوم

انی میناسکان

17/34

دوم

محمد امین صانعی سارا کدخدایی

19/13

دوم

سارا کدخدایی

17/52

سوم

جمیله سادات میر صانعی

18/71

سوم

جمیله سادات میر صانعی

17/02

سوم

مرضیه احمدی

فاطمه فرنیا

19

سوم

مرتضی جعفری

17/02

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی93

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی92

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

اول

حدیث ابوطالبیان

17/71

اول

حدیث ابوطالبیان

17/9

اول

فاطمه توبه یانی

17/1

اول

فاطمه توبه یانی

17/76

دوم

فرزانه افشاری

17/53

دوم

زهرا اقایی

17/62

دوم

مهناز رضایی

17/02

دوم

مهناز رضایی

17/22

سوم

زهرا اقایی

17/2

سوم

فرزانه افشاری

17/43

سوم

ساناز مهدی پور

16/28

سوم

ساناز مهدی پور

17/16

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی91

رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی90

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

اول

محمد جواد تمتاجی

18/78

اول

فائزه جوزی

18/52

اول

مریم مهرانیان

19/36

اول

مریم مهرانیان

18/7

دوم

زهرااقاخانی

18/3

دوم

زهرااقاخانی

18/36

دوم

امیر عباس سقایی

18/99

دوم

امیر عباس سقایی

18/16

سوم

فائزه جوزی

18/09

سوم

محمد جواد تمتاجی

18/25

سوم

ساغر حقیقی

18/79

سوم

امیر حسین گائینی

18

رشته کارشناسی فن اوری اطلاعات سلامت ورودی 93

رشته کارشناسی فن اوری اطلاعات سلامت ورودی 92

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

اول

عادله ایزدی

17/92

اول     

عادله ایزدی

17/91

اول

سمانه حسنی

17/96

اول

زهرا شاوردی نیاسر

17/64

دوم

تهمینه علیدادی

17/6

دوم

تهمینه علیدادی

17/53

دوم

لیلا کرمی اردستانی

17/53

دوم

سمانه حسنی

16/94

سوم

زینب کاظمی راد

17/44

سوم

زینب کاظمی راد

17/35

سوم

ناهید کوهستانی

17/49

سوم

لیلا دانشیار

16/93

رشته کارشناسی فن اوری اطلاعات سلامت ورودی91

رشته کارشناسی ن اوری اطلاعات سلامت ورودی 90

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل

ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

اول

عطیه جمال پور خدیجه میرعلی

17/99

اول

خدیجه میرعلی

17/69

اول

ریحانه بیغم

19/25

اول

ریحانه بیغم

18/62

دوم

فیروزه توحیدی فر

17/4

دوم

شناسا فوزیه

17/31

دوم

زینب تقی زاده

19

دوم

مریم سلمانی

18/28

سوم

فوزیه شناسا

16/89

سوم

عطیه جمال پور

17/12

سوم

زهرا سادات فاطمی

فرزانه سادات میرحسینی

18/5

سوم

زینب تقی زاده

17/57

رشته کارشناسی ارشد  فناوری اطاعات سلامت93

رشته کارشناسی ارشد  فناوری اطاعات سلامت92

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

اول

سارا چوپان نژاد

19

اول

سهیلا سعیدی

18/33

اول

عاطفه این

18/55

اول

عاطفه این

18/3

دوم

فاطمه رضایی

شیرین گوهری

18/83

دوم

نسرین حفیظی

18/22

دوم

نگین بنار

18/47

دوم

نگین بنار

17/82

سوم

سهیلا سعیدی

18/67

سوم

سارا چوپان نژاد

17/98

سوم

دیانا شیرزادی

17/94

سوم

زهرا شهابی نیا

17/68

رشته کارشناسی  ارشد فناوری اطلاعات سلامت91

رشته کارشناسی ارشد  فناوری اطلاعات سلامت90

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

اول

 

 

اول

زهرا ناظمی

18/56

اول

 

 

اول

 

 

دوم

 

 

دوم

فاطمه مبارکی

17/74

دوم

 

 

دوم

 

 

سوم

 

 

سوم

خدیجه کیانی

17/05

سوم

 

 

سوم

 

 

رشته کارشناسی  ارشد فیزیک پزشکی 93

رشته کارشناسی  ارشد فیزیک پزشکی 92

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

رتبه

نام و نام خانوادگی

معدل کل

اول

فهیمه امین الرعایایی

18/5

اول

سید مسعود جعفر پور

17/32

اول

الهام مظاهری

18/38

اول

الهام مظاهری

17/73

دوم

آرزو کاظم زاده

18

دوم

فهیمه امین الرعایایی

17/04

دوم

نفیسه عطایی

17/19

دوم

نفیسه عطایی

17/26

سوم

سید مسعود جعفر پور

17/5

سوم

آرزو کاظم زاده

16/79

سوم

همت اله روحانی

16/96

سوم

همت اله روحانی

15/95

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر