امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:04:15 PM 1398 / 04 / 26
 

برنامه  کارآموزی 1 دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال اول 95-94

برنامه پراتیک کارآموزی 1

برنامه کارآموزی 1

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر