سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:25:56 AM 1399 / 04 / 18
 

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی و کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ردیف

پدید آورنده

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

11

اب‍اذری‌، ف‍اطم‍ه‌

ت‍وان‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ق‍رار پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍واه‍د در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور


رن‍گ‍رز ج‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍روج‍ی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‍رض‍ا
2

صادقی جبلی، م‍ن‍ی‍ره‌

طراح‍ی‌ ال‍زام‍ات‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ در ای‍ران‌ -۱۳۹۱

ف‍رزن‍دی‌ پ‍ور، م‍ه‍رداد

م‍ی‍دان‍ی‌، زه‍را
ری‍اض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
3

ع‍ظی‍م‍ی‌ آق‍ب‍لاغ‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ارائ‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍رای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ م‍درارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

ف‍رزن‍دی‌ پ‍ور، م‍ه‍رداد

م‍ی‍دان‍ی‌، زه‍را
اک‍ب‍ری‌، ح‍س‍ین
4

ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ری‍م‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اع‍ت‍ب‍ار ق‍ان‍ون‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ اخ‍ذ ش‍ده‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍اش‍ان‌ ، س‍ال‌۱۳۹۱

م‍ی‍دان‍ی‌، زه‍را

ف‍رزن‍دی‌ پ‍ور، م‍ه‍رداد
5

م‍ه‍دی‌ ن‍ژاد، ن‍ی‍م‍ا

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ وارای‍ه‌ ال‍گ‍و ب‍رای‌ ای‍ران‌

ف‍رزن‍دی‌ پ‍ور، م‍ه‍رداد

رن‍گ‍رز ج‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
اک‍ب‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
6

اب‍وطال‍ب‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍یزان‌ رع‍ای‍ت‌ اس‍ت‍ان‍دارد ای‍م‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍ار در زم‍ی‍ن‍ه‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ب‍ی‍م‍ار و ج‍ام‍ع‍ه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍اش‍ان‌۱۳۹۲

رن‍گ‍رز ج‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌

ع‍طوف‌، ف‍اطم‍ه‌
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر