امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:28:24 AM 1397 / 12 / 02
 

اعضای گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر محسنی
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت (مدیر گروه)
 
دکتر اکبر علی اصغر زاده : گروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتراکبر‌علی‌اصغرزاده
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
 

آقای دکتر حبیب اله مرادی
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
تعهدات قانونی
دکتر مهرآور رفعتی : گروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت

دکتر باقر فرهود

دکتر باقر فرهود

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
تعهدات قانونی

 

حمید رضا ملکوتی شاد : گروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

حمیدرضا ملکوتی‌شاد

کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 برنامه هفتگی
نیمسال دوم 98 -97

خانم شهرامیان

شقایق شهرامیان
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

کارشناس گروه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر