امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:36:01 PM 1399 / 01 / 09
 

اعضای گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر محسنی
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
عضو هیئت علمی تمام وقت (مدیر گروه)
 
 دکتر اکبر علی اصغر زاده : گروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
دکتراکبر‌علی‌اصغرزاده
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت
 

آقای دکتر حبیب اله مرادی
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
تعهدات قانونی
 
دکتر مهرآور رفعتی : گروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی تمام وقت

دکتر باقر فرهود
دکتر باقر فرهود
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
تعهدات قانونی

آقای ملکوتی شاد
حمیدرضا ملکوتی‌شاد

کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 برنامه هفتگی

  خانم شهرامیان
شقایق شهرامیان
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی
کارشناس گروه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر