سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:55:39 AM 1401 / 04 / 05
 

اعضای گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ردیف

سمت در گروه

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

عکس

1

مدیر گروه

دکتر حبیب اله مرادی
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

moradi-ha@kaums.ac.ir /  habib942@yahoo.com

آقای دکتر حبیب اله مرادی

2

عضو هیئت علمی تمام وقت

دکتراکبر‌علی‌اصغرزاده
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

aliasgharzadeh_a@kaums.ac.ir

دکتر اکبر علی اصغر زاده : گروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3

عضو هیئت علمی تمام وقت

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

mohseni-mo@kaums.ac.ir   

 
دکتر محسنی
 
4 عضو هیئت علمی تمام وقت
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
rafati_me@kaums.ac.ir
 
دکتر مهرآور رفعتی : گروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
5 تعهدات قانونی

دکتر باقر فرهود
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

 

bffarhood@gmail.com  

دکتر باقر فرهود

6 کارشناس گروه

حمیدرضا ملکوتی‌شاد
کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

(برنامه هفتگی)

 

آقای ملکوتی شاد

7 کارشناس گروه شقایق شهرامیان
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی
تماس با گروه:  031-55540021 داخلی 3632

خانم شهرامیان

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر