سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:13:14 PM 1399 / 04 / 14
 

ژورنالهای داخلی SOTL ( دانش پژوهی یاددهی – یادگیری)

ژورنالهای داخلی در حوزه آموزش ( منبع :Magiran) :

1. 

 

Educational Research in Medical Sciences   انگلیسی (پژوهشی)

 

 

Educational Research in Medical Sciences

ISSN 2252-0341
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مدیر مسئول: دکتر شیرین ایران فر
سردبیر: دکتر مظفر خزایی
محل انتشار: کرمانشاه  سایر مشخصات»     عناوین سال سوم شماره 2 + متن »

 
 

2.

 

Future of Medical Education Journal   انگلیسی (پژوهشی)

 

 

Future of Medical Education Journal

ISSN 2251-8347
فصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول: دکتر فرشید عابدی
سردبیر: دکتر رضا افشاری
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره 4 + متن »

 
 

3. 

 

Research and Development in Medical Education   انگلیسی (پژوهشی)

   

Research and Development in Medical Education

ISSN 2322-2719
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مدیر مسئول: دکتر منوچهر خوش باطن
سردبیر: دکتر مهستی علیزاده
محل انتشار: تبریز  سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره 2 + متن »

 
 

4. 

 

فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه   فارسی - انگلیسی

   

ISSN 2008-9260
فصلنامه
صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مدیر مسئول: دکتر پزویز فلاح عابد
سردبیر: دکتر محمد علی زحل
محل انتشار: قزوین  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره 1 + متن »

 
 
5.

دو فصلنامه آموزش پزشکی    فارسی - انگلیسی

 

ISSN 2322-4940
دوفصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر علی شبستانی منفرد
محل انتشار: بابل  سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره 1 + متن »

6.

 

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی   فارسی، انگلیسی

   

ISSN 1608-9359
فصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و توسعه ‌ی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ارگان انجمن آموزش پزشکی ایران
مدیر مسئول: دکتر علی رضا یوسفی
سردبیر: دکتر طاهره چنگیز
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره 77 + متن »

 
7.

مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی   

 

ISSN 2008-7284
فصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
مدیر مسئول: دکتر ارسلان سالاری
سردبیر: دکتر حمید سعیدی ساعدی
محل انتشار: رشت  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره 3 + متن »

8.

مجله پیشرفت های جدید آموزش پزشکی و حرفه ای گرایی   انگلیسی

 

Journal of Advances in Medical Education & Professionalism

ISSN 2322-2220
فصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی ثاقب
سردبیر: دکتر جواد کجوری
محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره 2 + متن »

9 . مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی   فارسی-انگلیسی

 

ISSN 2251-9521
فصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
مدیر مسئول: دکتر علیرضا بیگلری
سردبیر: دکتر عباسعلی نوریان
محل انتشار: زنجان  سایر مشخصات»     عناوین سال نهم شماره 21 + متن »

     

11 .دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

 

ISSN 2345-5248
دوماهنامه علمی - پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
مدیر مسئول: دکتر مرتضی خاقانی زاده
سردبیر: دکتر حسن ملکی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 33 + متن »
»» این مجله تا سال 91 با نام راهبردهای آموزش منتشر شده است.

     

12 .

 

فصلنامه گام های توسعه در آموزش پزشکی

   

ISSN 1735-4242
فصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مدیر مسئول: دکتر سید حسین افتخار واقفی
سردبیر: دکتر بهشید گروسی
محل انتشار: کرمان  سایر مشخصات»     عناوین شماره 32 + متن »

 
13 .

مجله آموزش پزشکی   انگلیسی

 

Journal of Medical Education

ISSN 1735-3998
فصلنامه علمی - پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر حبیب الله پیروی
سردبیر: دکتر شهرام یزدانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 38 + متن »

 


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر