سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

12:46:41 AM 1400 / 08 / 07
 
اعضای گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

ردیف

سمت در گروه

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

عکس

1

مدیر گروه

دکترای تخصصی
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

rangrazejeddi_f@kaums.ac.ir  

  دکتر فاطمه رنگرز جدی  مدیر گروه و هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

2

عضو هیئت علمی تمام وقت
دکترای تخصصی
 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

farzandipour_m@kaums.ac.ir


دکتر مهرداد فرزندی پور :گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی کاشان
 

3

عضو هیئت علمی تمام وقت

دکتر زهرا میدانی
  دکترای تخصصی 
 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
meydani_za@kaums.ac.ir 


 
4 عضو هیئت علمی تمام وقت

دکتر احسان نبوتی
دکترای تخصصی
انفورماتیک پزشکی

Nabovati@kaums.ac.ir

دکتر نبوتی

5 عضو هیئت علمی تمام وقت
دکترای تخصصی
 مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

 
arani_leila@yahoo.com

 
6

عضو هیئت علمی تمام وقت

دکتر علیمحمد نیکفرجام
دکترای تخصصی
هوش مصنوعی

 

nickfarjam-a@kaums.ac.ir

amnickfarjam@gmail.com

دکتر نیک فرجام

7 کارشناس گروه
 کارشناس گروه 
 

 

 تماس با گروه:  031-55540021 داخلی 3651
 
 
زهره مبارک قمصری : گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی کاشان
 
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر