سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:39:22 PM 1399 / 04 / 13
 

فرآیندهای SOTL ( دانش پژوهی یاددهی – یادگیری)

مشاهده لینک  جشنواره شهید مطهری در سایت وزارت بهداشت

فرآیند های برتر دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال های 1398-1388

جشنواره آموزشی شهید مطهری

نام فرآیند

صاحبان فرآیند ها

دومین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال1388

نظام استاد ، استاد راهنمای توانمند

آقای دکتر اکبر علی اصغر زاده – آقای مهرداد مهدیان – خانم اعظم سامی – خانم فرناز اعتصام – آقای دکتر افشین احمدوند – خانم  دکتر فاطمه سادات قریشی

سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال1389

ادغام آموزش مهارتهای بالینی در آموزش دانشجویان پزشکی  و ارائه آن در قالب 2واحد درسی

خانم دکتر منصوره مومن هروی- آقای دکتراسماعیل فخاریان- خانم دکتر زریچهر وکیلی- آقای دکتراحمد طالبیان

چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال1390

بررسی تاثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص نویسی دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آقای دکتر مهرداد فرزندی پور، خانم دکترزهرا میدانی، خانم  دکتر فاطمه رنگرز جدی، آقای حمید رضا گیلاسی،خانم  لیلا شکری زاده، خانم زهره مبارک

ارتقاء سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان جدیدالورودباارائه بسته روانشناختی- آموزشی دردانشگاه علوم پزشکی کاشان"

خانم  فخرالسادات­ میرحسینی، خانم زهرا زنجانی، آقای دکتر اکبرعلی­ اصغرزاده، خانم مریم السادات­­شهشهانی، آقای رضا­رضایی، خانم راضیه ­فقیهی،خانم زهرا­عباس زاده، آقای  دکترعبداله­ امیدی,آقای مهرداد­مهدیان، خانم فاطمه­ عطوف

پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال1391

یادگیری خود محور  با طراحی بسته آموزشی موثر در یادگیری لوله گذاری مشکل  داخل تراشه

آقای امیر معتمد نژاد – خانم فخرالسادات میرحسینی – آقای مهندس حسین اکبری

ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال1392

توانمندسازی کارورزان پزشکی دراحیای قلبی- ریوی باارائه بسته آموزشی تلفیقی

خانم فخرالسادات­ میرحسینی، خانم دکترفریبارایگان،خانم دکتر زینب احمدی­ کیا، خانم پرستو­پورنقشبند، آقای امیرمعتمدنژاد

بهبود رضایت دانشجویان از خدمات دانشکده پیراپزشکی گامی در راستای تعالی دانشکده  بر اساس مدل  مدیریت کیفیت اتحادیه اروپا EFQM

خانم دکتر زهرا میدانی، آقای دکتر اکبر علی اصغر زاده، خانم  مریم نزادی، خانم زهرا ناظمی، خانم سمیه صادقی

هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال1394

ارتقا فرایند آموزش در کارآموزی عرصه کارشناسی هوشبری با نوآوری در تلفیق روش­های مبتنی بر ثبت و بازخورد

      فاطمه حسن­شیری، فخرالسادات میرحسینی، زهرا رحیمی مقدم، شعله بیگدلی

تدوین ،اجرا و ارزشیابی کوریکولوم دوره آموزش بازتوانی روانی مبتنی برجامعه برای  دستیاران روانپزشکی

دکتر افشین احمد وند،دکتر حمید طاهر خانی، دکتر منصوره مومن هروی،دکتر زهرا سپهر منش،  دکتر گودرز عکاشه، دکتر فاطمه سادات قریشی، دکترفاطمه عصاریان، رضوان ساعی، زهرا قره داغی

دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال1396

بکارگیری نقشه  مفهومی درارتقا یادگیری کارآموزی داروشناسی بالینی پرستاری

دکتر محسن تقدسی، حمیدرضا صادقی گندمانی

تولید ساختار های سه بعدی آناتومی ابزاری برای یادگیری آناتومی تجسمی

دکتر همایون نادریان، دکترمحمد علی اطلسی

تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه  دستیار در نقش مدرس RAT))Resident As Teacher

: عطیه فقیهی، دکتر علی محمد شکیبا، دکتر رضا رزاقی، دکتر اسماعیل فخاریان، دکتر محسن رضوی زاده، دکتر زریچهر وکیلی، دکتر منصوره مومن هروی، دکتر نگین مسعودی علوی، مریم یاوری، رویا سیدی رضوانی، دکتر مجید حسن زاده، دکتر زهرا میدانی، فخرالسادات میرحسینی

یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال1397

پاسخگوئی به چالشهای برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته مدیریت اطلاعات سلامت مبتنی بر جایگاههای شغلی تعریف شده و نشدهدر راستای ماموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 دکتر فاطمه رنگرز جدی- دکتر مهرداد فرزندی پور- دکتر میرحسینی- دکتر زهرا میدانی- دکتر احسان نبوتی

ارزشیابی مهارتهای شغلی مراقبین سلامت در بدو خدمت از طریق طراحی ابزار log bookدر دانشگاه علوم پزشکی کاشان 95-96

زهره رجبی آرانی، دکتر سید علیرضا مروجی، اعظم اکبرزاده، معصومه گندمی، زهره ربانی، آمنه باصری

دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال1398

طراحی و استقرار"کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه‌کرد هوشمند" در راستای مدیریت مصرف آزمایشات کارورزان و دستیاران پزشکی

دکتر زهرا میدانی، دکتر داود خیرخواه، دکتر اسماعیل فخاریان، دکتر فخرالسادات میرحسینی، دکتر محمدرضا شریف، غلامعباس موسوی، دکتر ابراهیم کوچکی، دکتر فاطمه رنگرز جدی، دکتر مهرداد فرزندی پور

طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره"برنامه‌ریزی عملیاتی در خانه بهداشت"ویژه بهورزان کارآموز

زهره رجبی آرانی، دکتر فخرالسادات میرحسینی، اعظم اکبرزاده

طراحی، اجرا و ارزشیابی خودآموز آنلاین بازی­وارشده «نحوه جستجوی منابع اطلاعاتی پزشکی» و توصیف شرایط به‌کارگیری آن

زهرا بتولی، فخرالسادات میرحسینی

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر