سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:19:13 AM 1401 / 04 / 05
 

اعضای گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

ردیف

سمت در گروه

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

عکس

1

مدیر گروه

دکتر فاطمه حسن شیری
دکتری تخصصی پرستاری

hasanshiri7@gmail.com

دکتر فاطمه حسن شیری

2

عضو هیأت علمی تمام وقت

دکتر مهرداد مهدیان
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

  mahdian_m@kaums.ac.ir

دکتر مهدیان

3

عضو هیأت علمی تمام وقت

دکترفخرالسادات میرحسینی
دکتری تخصصی آموزش پزشکی

mirhosseini-f@kaums.ac.ir

دکتر میرحسینی

4 عضو هیأت علمی

حمید رضا سیدی
کارشناسی ارشد بیهوشی

seiadiarani_hr@kaums.ac.ir   

 
5 کارشناس گروه

زهرا رحیمی مقدم
کارشناسی ارشد پرستاری

تماس با گروه:  031-55540021 داخلی 3631

 
 
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر