امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:20:32 PM 1398 / 04 / 30
 

اعضای گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 


کارشناسی ارشد بیهوشی
مرتبه علمی: مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت

دکتر مهدیان
دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
  مرتبه علمی: استادیار
 عضو هیئت علمی تمام وقت
                            مدیر گروه                         

دکتر میرحسینی
کارشناسی ارشد بیهوشی
دانشجوی دوره دکترای آموزش پزشکی
مرتبه علمی: مربی
عضو هیئت علمی تمام وقت
 
 

زهرا رحیمی مقدم
کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناس گروه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر