حضرت علی (علیه السلام) فرمود: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگتر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضای آن بازتر می گردد. ( نهج البلاغه ، ص 505 )

11:38:54 AM 1396 / 07 / 03
 

برنامه ریزی درسی دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت

(ترم اول)

شماره درس

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

1443001

طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت 1

اختصاصی اجباری

2

17

34

-

1443002

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

کمبود یا جبرانی

1

9

17

-

1443003

ساختمان داده ها و برنامه نویسی

کمبود یا جبرانی

3

51

-

-

1443004

مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت

اختصاصی اجباری

2

34

-

-

1443005

اقتصاد سلامت

کمبود یا جبرانی

2

34

-

-

1443006

پژوهش عملیاتی

کمبود یا جبرانی

3

51

-

-

 

13

 

 

 

 

 

برنامه ریزی درسی دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت

(ترم سوم)

شماره درس

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

 

نظری

عملی

1443012

داده کاوی و سیستم های دانش بنیان

اختصاصی اجباری

2

34

-

-

1443013

سمینار تحقیق

اختصاصی اجباری

3

51

-

-

1443014

اقتصاد اطلاعات سلامت

اختصاصی اختیاری

2

34

-

اقتصاد سلامت

1443015

روش های پیشرفته آماری و تحلیل داده ها

اختصاصی اختیاری

2

17

34

-

1443016

روشهای هوشمندسازی سیستم های اطلاعات سلامت

اختصاصی اجباری

3

34

34

-

 

12

 

 

 

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر