سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:50:00 AM 1401 / 04 / 05
 

 

لیست و شماره دروس رشته دکتری تخصصی  مدیریت اطلاعات سلامت

 ورودی مهر 96 درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/ 96 

ترم دوم

ردیف

شماره درس

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

 

نظری

عملی

1

1443001

طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت 1

اختصاصی اجباری

2

17

34

-

2

1443026

اقتصاد اطلاعات سلامت

اختصاصی اختیاری

2

34

-

اقتصاد سلامت

3

1443010

نظام دیده بانی و پایش سلامت

اختصاصی اختیاری

2

34

-

-

4

1443011

پرونده الکترونیک سلامت

اختصاصی اجباری

3

51

-

 

 

9

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر