امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:12:44 AM 1398 / 07 / 24
 

 

لیست و شماره دروس رشته دکتری تخصصی  مدیریت اطلاعات سلامت

 ورودی مهر 96 درنیمسال دوم سال تحصیلی 97/ 96 

ترم دوم

ردیف

شماره درس

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

 

نظری

عملی

1

1443001

طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات سلامت 1

اختصاصی اجباری

2

17

34

-

2

1443026

اقتصاد اطلاعات سلامت

اختصاصی اختیاری

2

34

-

اقتصاد سلامت

3

1443010

نظام دیده بانی و پایش سلامت

اختصاصی اختیاری

2

34

-

-

4

1443011

پرونده الکترونیک سلامت

اختصاصی اجباری

3

51

-

 

 

9

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر