سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:11:05 AM 1401 / 05 / 17
 

آئین نامه های کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

آئین نامه عضویت و خدمات در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/ 6/ 1397  مصوب شده است.

عضویت

1-   عضویت در کتابخانه های دانشگاه تنها برای وابستگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعم ار اعضاء هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان امکان پذیر می باشد.

تبصره 1: اعضای نظام پزشکی حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی با ارائه کارت شناسایی پذیرش  می گردند.

تبصره 2:پذیرش عضویت دانشجویان دیگر دانشگاهها تنها و با عقد قرارداد و تفاهم نامه و ارائه لیست از سوی آموزش دانشگاه مربوطه امکان پذیر می باشد.

تبصره 3: استفاده از منابع کتابخانه های دانشگاههای دانشگاه در محل کتابخانه برای کلیه افراد با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد می باشد.

تبصره 4: لیست مدارک مورد نیاز جهت عضویت در بخش پذیرش کتابخانه مرکزی درج گردیده است .

 

 آئین نامه وجین در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/ 6/ 1397  مصوب شده است.

 

1-     بررسی شرایط منابع کتابخانه جهت وجین در بازده زمانی حداکثر 5 سال و حداقل 1 سال توسط کمیته وجین منابع کتابخانه انجام می گردد.

2-     کمیته وجین منابع شامل سه عضو شامل مسئول کتابخانه مرکزی ، مسئول واحد خرید و سفارش کتب و مسئول میز امانت می باشد.

ïتبصره : برای کتابخانه های تابعه مسئول کتابخانه تابعه و مسئول میز امانت آن واحد به ترتیب فوق اضافه می گردد.

3-     شرایط اولیه و لازم جهت اقدام وجین منابع به شکل زیر می باشد .

الف) فرسودگی کتاب به نحوی که قابل تعمیر و اصلاح نباشد.

ب) ویراش جدید از کتاب مورد نظر در کتابخانه موجود باشد.

ج) میزان استفاده از کتاب مورد نظر در 2 سال اخیر صفر باشد.

د) کتب مورد نظر جنبه تاریخی، فرهنگی نداشته و یا از مستندات سیر تحول علمی یک موضوع نباشد

و) خلاصه مقالات، کنگره ها و همایش ها شامل وجین نمی شود.

4- پس از تصمیم کیته و تعیین کتب مورد وجین و انجام فرآیند مذکور در مورد کتب وجین شده اقدامات ذیل انجام می گردد .

الف) ارسال لیست کتب وجین به کتابخانه های مجاور و همکار جهت استفاده منابع مورد نیاز

ب) اهداء به کتابخانه های عمومی و آموزشگاهی جهت استفاده منابعی که جنبه خودآموز و یا اطلاعات عمومی دارند.

ج) برگزاری تمایشگاه جهت فروش کتب مذکور در محل کتابخانه دانشکاه

د) فروش مابقی به صورت ضایعات

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر