سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:21:08 AM 1400 / 08 / 07
 

 

        

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر