سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:43:42 AM 1400 / 09 / 06
 

برنامه ریزی درسی رشته کارشناسی هوشبری

برنامه ریزی درسی رشته کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر