سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:36:53 AM 1400 / 06 / 30
 

فرم های مورد نیاز دانشجویان کارآموز تکنولوژی پرتوشناسیجدید

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر