سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

1:18:44 AM 1400 / 01 / 29
 

برنامه دروس عملی دانشجویان رشته های آموزشی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال دوم 99/400

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر