سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:19:26 PM 1399 / 09 / 12
 

برنامه دروس عملی دانشجویان رشته های آموزشی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول 99/400

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر