سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:22:25 AM 1400 / 06 / 31
 

  معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 دکتر مهرداد فرزندی پور

 دکتر مهرداد فرزندی پور  هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت

آخرین مدرک تحصیلی :  دکترای تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی : مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی : استاد

گروه آموزشی : مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

رزومه (cv)

تلفن: 55540021 _ داخلی 3646

ایمیل: farzandipour_m@kaums.ac.ir

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر