سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:54:41 AM 1401 / 02 / 27
 

    مدیر امور مالی دانشکده پیراپزشکی : معصومه طباطبایی

تماس: 55589021، داخلی: 3640 و 3641

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر