سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

9:55:04 PM 1399 / 04 / 16
 

سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته هوشبری

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • سرفصل دروس کارشناسی پیوسته هوشبری مصوب سی و پنجمین جلسه مورخ 86/8/29

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید.)

کد درس عنوان درس کد درس  عنوان درس
 01  آناتومی (1) 20 زبان تخصصی
02  آناتومی (2) 21 مدیریت در هوشبری
03  فیزیولوژی(1) 22 اصول بیهوشی
04  فیزیولوژی(2) 23 روش بیهوشی (1)
05   فیزیک هوشبری 24 روش بیهوشی (2)
06  میکروب شناسی و استریلیزاسیون 25 روش بیهوشی (3)
07  بیوشیمی 26  مراقبت های پس از بیهوشی
08   ایمونولوژی 27 اصول مراقبتهای ویژه
09  روانشناسی 28 اصول و روشهای اداره درد
10  واژه شناسی پزشکی 29 آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی
11  کاربرد رایانه 30 داروشناسی اختصاصی
12  آمار زیستی و روش تحقیق 31 اخلاق حرفه ای در هوشبری
13  نشانه شناسی و معاینات بالینی 32  کارآموزی پرستاری
14  اصول پایه داروشناسی 33 کارآموزی (1)
15  اصول کمکهای اولیه 34 کارآموزی (2)
16  اصول پرستاری و کار در اتاق عمل 35 کارآموزی (3)
17   فیزیوپاتولوژی 36 کارآموزی (4)
18  خون شناسی و انتقال خون 37  کارآموزی در عرصه (1)
19  فوریتهای پزشکی 38  کارآموزی در عرصه (2)

دریافت فایل سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته هوشبری

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر