سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:04:33 AM 1401 / 09 / 17
 

پرسنل خدمات دانشکده پیراپزشکی

ابوالفضل عربی: انبار دار و خدمات طبقه زیر زمین

                         بهرام علیماندی: سمعی بصری دانشکده و خدمات طبقه همکف

ابوالفضل پیشباز: خدمات طبقه اول                       

        کبری نجاتی برزکی                                                         

شرح وظایف پیش خدمت

  1. دریافت پرونده ها ، نامه ها و سایر مکاتبات و یاداشت های اداری و پیام های شفاهی و کتبی و توزیع و رساندن آنها بین افراد واحد مربوط یا سایر واحدها
  2. بکار انداختن و استفاده از آسانسور جهت حمل و نقل افراد و اشیاء
  3. تهیه چای وسایر احتیاجات کارکنان واحد مربوط و نگهداری و نظافت لوازم ووسایل آبدارخانه
  4. حفظ و نگهداری لوازم واحد مربوط و تنظیف محوطه
  5. انجام سایر امور مشابه نظیر پاسخگویی به مکاتبات تلفنی
  6. چاپ و تکثیر و ارسال مراسلات در صورت محدودیت حجم وظایف محوله  طبق دستور مقام مافوق
  7. نظافت محوطه و سالن ها
  8. پیگیری و انجام اموری که از مقام مافوق ابلاغ شده است

 


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر