سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:05:03 AM 1400 / 06 / 30
 

واحد تأسیسات دانشکده پیراپزشکی

 آقای ابراهیم رجبی مقدم

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر