سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:02:53 AM 1401 / 09 / 17
 

 

دفترچه راهنمای آموزشی رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی
دفترچه راهنمای آموزشی رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
دفترچه راهنمای آموزشی رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی
دفترچه راهنمای آموزشی رشته کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت
دفترچه راهنمای آموزشی رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
دفترچه راهنمای آموزشی رشته دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
دفترچه راهنمای آموزشی رشته کارشناسی هوشبری
دفترچه راهنمای آموزشی رشته کارشناسی ارشد آموزش هوشبری
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر