امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:10:14 AM 1399 / 01 / 18
 

 چارت سازمانی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر