امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:49:57 PM 1398 / 07 / 23
 

 چارت سازمانی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر