امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:55:58 PM 1398 / 09 / 21
 

 چارت سازمانی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر