امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:12:07 AM 1398 / 05 / 31
 

 چارت سازمانی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر