امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

6:24:36 AM 1397 / 12 / 02
 
   
      

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1397 / 12 / 01  -14:57 تعداد مشاهدات :7

طرح دروس

--1397 / 11 / 15  -14:59 تعداد مشاهدات :96

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

--1397 / 11 / 14  -8:58 تعداد مشاهدات :89

طرح دروس ارائه شده برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی و سایر رشته ها در نیمسال دوم 98-97

--1397 / 11 / 13  -12:24 تعداد مشاهدات :98

جلسه توجیهی کارآموزی

--1397 / 11 / 09  -9:11 تعداد مشاهدات :92


--1397 / 11 / 08  -8:52 تعداد مشاهدات :112

زمان شروع کارآموزی، لیست اسامی گروهها، مربیان، بخش ها و برنامه روتیشن اول کارآموزی

--1397 / 11 / 07  -13:17 تعداد مشاهدات :121


--1397 / 11 / 03  -10:55 تعداد مشاهدات :107


--1397 / 10 / 26  -10:1 تعداد مشاهدات :123


--1397 / 10 / 25  -11:33 تعداد مشاهدات :116


--1397 / 10 / 24  -12:37 تعداد مشاهدات :164


--1397 / 10 / 23  -12:14 تعداد مشاهدات :149


--1397 / 10 / 22  -10:7 تعداد مشاهدات :116


--1397 / 10 / 10  -13:29 تعداد مشاهدات :146

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: