سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:14:10 AM 1401 / 09 / 17
 
   
     


سایت مقام معظم رهبری 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
Collapse اخبار دانشکده اخبار دانشکده
اطلاعیه های آموزشی برای دانشجویان ورودی مهر 90
اطلاعیه های مهم آموزش دانشکده پیراپزشکی برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده پیراپزشکی
عکسهای مراسم عزاداری امام حسین در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
پیام تسلیت گروه مدیریت و فن اوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر دکتر نیلوفر ماسوری
Collapse تماس با مدیر سایتتماس با مدیر سایت
آزمون مصاحبه دکتری تخصصی HIT
Collapse درباره دانشکده پیراپزشکی درباره دانشکده پیراپزشکی
تاریخچه دانشکده پیراپزشکی
معرفی دانشکده پیراپزشکی
Collapse برنامه هفتگی و کارآموزی-1برنامه هفتگی و کارآموزی-1
Collapse برنامه هفتگی رشته تکنولوژی پرتوشناسی برنامه هفتگی رشته تکنولوژی پرتوشناسی
برنامه هفتگی ترم اول رشته تکنولوژی پرتوشناسی
برنامه هفتگی ترم دوم رشته تکنولوژی پرتوشناسی
برنامه هفتگی ترم سوم رشته تکنولوژی پرتوشناسی
برنامه هفتگی ترم چهارم رشته تکنولوژی پرتوشناسی
برنامه هفتگی ترم پنجم رشته تکنولوژی پرتوشناسی
برنامه هفتگی ترم ششم رشته تکنولوژی پرتوشناسی
برنامه هفتگی ترم هفتم رشته تکنولوژی پرتوشناسی
برنامه هفتگی ترم هشتم رشته تکنولوژی پرتوشناسی
Collapse برنامه هفتگی رشته علوم آزمایشگاهی برنامه هفتگی رشته علوم آزمایشگاهی
Collapse برنامه هفتگی رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوستهبرنامه هفتگی رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته
برنامه هفتگی ترم اول رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته
برنامه هفتگی ترم دوم رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته
برنامه هفتگی ترم سوم رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته
برنامه هفتگی ترم چهارم رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته
برنامه هفتگی ترم پنجم رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته
برنامه هفتگی ترم ششم رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته
برنامه هفتگی ترم هفتم رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته
برنامه هفتگی ترم هشتم رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته
Collapse برنامه هفتگی رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوستهبرنامه هفتگی رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته
برنامه هفتگی ترم اول رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته
برنامه هفتگی ترم دوم رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته
برنامه هفتگی ترم سوم رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته
برنامه هفتگی ترم چهارم رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته
Collapse برنامه هفتگی رشته فن آوری اطلاعات سلامت برنامه هفتگی رشته فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم اول رشته فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم سوم رشته فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم پنجم رشته فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم ششم رشته فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم دوم رشته فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم چهارم رشته فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم هفتم رشته فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم هشتم رشته فن آوری اطلاعات سلامت
Collapse برنامه هفتگی رشته هوشبری برنامه هفتگی رشته هوشبری
برنامه هفتگی ترم اول رشته هوشبری
برنامه هفتگی ترم سوم رشته هوشبری
برنامه هفتگی ترم پنجم رشته هوشبری
برنامه هفتگی ترم هفتم رشته هوشبری
برنامه هفتگی ترم هشتم رشته هوشبری
برنامه هفتگی ترم ششم رشته هوشبری
برنامه هفتگی ترم چهارم رشته هوشبری
برنامه هفتگی ترم دوم رشته هوشبری
برنامه هفتگی رشته کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی
Collapse برنامه های کارآموزی و کارآموزی در عرصه برنامه های کارآموزی و کارآموزی در عرصه
Collapse برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه رشته هوشبری برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه رشته هوشبری
آرشیو
Collapse برنامه کارآموزی و کارآموزی اختصاصی تکنولوژی پرتو شناسی برنامه کارآموزی و کارآموزی اختصاصی تکنولوژی پرتو شناسی
آرشیو
برنامه کارآموزی 1
Collapse برنامه کارآموزی رشته هوشبری برنامه کارآموزی رشته هوشبری
برنامه کا رآموزی
مقررات کارآموزان
Collapse برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه رشته علوم آزمایشگاهی برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه رشته علوم آزمایشگاهی
آرشیو
برنامه کارآموزی رشته فن آوری اطلاعت سلامت
برنامه دروس معارف و عمومی
Collapse برنامه دروس عملیبرنامه دروس عملی
برنامه دروس عملی رشته علوم آزمایشگاهی
برنامه دروس عملی رشته فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی و لیست دروس-2
Collapse مدیریت دانشکده پیراپزشکی مدیریت دانشکده پیراپزشکی
Collapse معرفی معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشکده پیراپزشکیمعرفی معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
کارکنان اداره آموزش
معرفی سرپرست دانشکده پیراپزشکی
Collapse معرفی مدیر پشتیبانی و رفاهی دانشکده پیراپزشکی معرفی مدیر پشتیبانی و رفاهی دانشکده پیراپزشکی
دبیرخانه و بایگانی
خدمات دانشکده
تاسیسات
معرفی معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
Collapse معرفی معاونت پژوهشیمعرفی معاونت پژوهشی
کارشناس پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی دانشکده
فرایندها
معیارها
افیلیشن
مدیر امور بین الملل
مدیر امور مالی
Collapse گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
Collapse لیست طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی لیست طرح دروس گروه علوم آزمایشگاهی
آرشیو طرح دروس
طرح دروس ارائه شده به دانشجویان سایر رشته ها
طرح دروس مقطع کارشناسی
تماس با گروه علوم آزمایشگاهی
Collapse اعضای هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی اعضای هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
دکتر محمود صفاری
مرتضی سلیمیان
اعظم صامعی
اصغر الهی
دکتر مصطفی خدری
دکتر سمیه قتلو
دکتر قوطاسلو
آزمایشگاه های گروه علوم آزمایشگاهی
افیلیشن
Collapse گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
Collapse طرح دروس گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژیطرح دروس گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
آرشیو طرح دروس
طرح دروس مقطع کارشناسی
Collapse طرح دروس مقطع کارشناسی ارشدطرح دروس مقطع کارشناسی ارشد
آرشیو طرح دروس
Collapse طرح دروس ارائه شده به دانشجویان سایر رشته ها طرح دروس ارائه شده به دانشجویان سایر رشته ها
آرشیو طرح دروس
آزمایشگاه فیزیک و پراتیک رادیولوژی
تماس با گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
Collapse اعضای هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژیاعضای هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
دکتر اکبر علی اصغر زاده
دکتر مهران محسنی
دکتر مهرآور رفعتی
آقای دکتر حبیب الله مرادی
دکتر باقر فرهود
دکتر باقر فرهود (جدید)
سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته تکنولوژی پرتوشناسی
معرفی گروه
Collapse مقطع دکتری رشته فیزیک پزشکی مقطع دکتری رشته فیزیک پزشکی
آیین نامه آموزشی
برنامه آموزشی
برنامه درسی
سر فصل دروس پایه و اختصاصی
برنامه هفتگی
طرح درس
لیست شماره دروس
لاگ بوک کارآموزی و کارورزی
فرم ها
برنامه ریزی درسی
فرمهای کارآموزی
معرفی رشته
افیلیشن
Collapse گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
Collapse طرح دروس طرح دروس
آرشیو طرح دروس
طرح دروس مقطع کارشناسی
طرح دروس ارائه شده به دانشجویان سایر رشته ها
آرشیو کلی طرح دروس
لابراتوار فن آوری اطلاعات سلامت
تماس با گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
Collapse اعضای هیئت علمیاعضای هیئت علمی
Collapse دکتر فاطمه رنگرز جدی دکتر فاطمه رنگرز جدی
مقالات دکتر فاطمه رنگرز جدی عضو هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Collapse دکتر مهرداد فرزندی پور دکتر مهرداد فرزندی پور
مقالات دکتر مهرداد فرزندی پور عضو هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر زهرا میدانی
دکتر لیلا شکری زاده
مسعود عرب فرد
دکتر مهتاب کرمی
دکتر احسان نبوتی
دکتر علی محمد نیک فرجام
دکتر مهرداد فرزندی پور (جدید)
سرفصل دروس
برنامه ریزی درسی
دفترچه راهنمای آموزشی
affiliation
Collapse گروه هوشبری گروه هوشبری
Collapse طرح دروس هوشبری طرح دروس هوشبری
آرشیو طرح دروس
طرح دروس کارشناسی هوشبری
Collapse مرکز تمرین و تقویت مهارتهای بالینی (پراتیک هوشبری) مرکز تمرین و تقویت مهارتهای بالینی (پراتیک هوشبری)
تجهیزات و امکانات پراتیک هوشبری2
تجهیزات و امکانات پراتیک هوشبری3
تجهیزات و امکانات پراتیک هوشبری4
تماس با گروه هوشبری
Collapse اعضای هیئت علمی گروه هوشبری اعضای هیئت علمی گروه هوشبری
Collapse حمید رضا سیدی آرانی حمید رضا سیدی آرانی
مقالات حمید رضا سیدی
مهرداد مهدیان
فاطمه حسن شیری
دکتر فخرالسادات میرحسینی
لاگ بوک کارورزی
دفترچه راهنمای آموزشی
کوریکولوم کارشناسی و کارشناسی ارشد
چارت
معرفی رشته
سرفصل
افیلیشن
عناوین پایان نامه
Collapse مقاطع کارشناسی مقاطع کارشناسی
Collapse معرفی مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسیمعرفی مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی
سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته تکنولوژی پرتوشناسی
Collapse معرفی رشته علوم آزمایشگاهی معرفی رشته علوم آزمایشگاهی
سرفصل دروس پایه و اختصاصی کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی
سرفصل دروس پایه و اختصاصی کارشناسی ناپیوسته رشته علوم آزمایشگاهی
سرفصل دروس پایه و اختصاصی کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی
سرفصل دروس پایه و اختصاصی کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی ویرایش 98
برنامه ریزی درسی
دفترچه راهنمای آموزشی
Collapse معرفی رشته فن آوری اطلاعات سلامتمعرفی رشته فن آوری اطلاعات سلامت
سرفصل دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت
سرفصل دروس مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت
Collapse معرفی رشته هوشبری معرفی رشته هوشبری
سرفصل دروس رشته هوشبری
برنامه ریزی درسی
سرفصل دروس رشته هوشبری 96
برنامه ریزی درسی 96
Collapse مدارک پزشکی مدارک پزشکی
سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی
معرفی رشته علوم آزمایشگاهی
نمودار تشکیلاتی-چارت سازمانی- دانشکده پیراپزشکی
تماس با دانشکده پیراپزشکی
Collapse مقاطع کارشناسی ارشدمقاطع کارشناسی ارشد
Collapse کارشناسی ارشد مدارک پزشکی کارشناسی ارشد مدارک پزشکی
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی
برنامه برگزاری امتحانات دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی
برنامه ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی
آئین نامه آموزشی
سرفصل دروس
برنامه ریزی درسی
فرم ها و دستورالعملها
Collapse برنامه هفتگی کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامتبرنامه هفتگی کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم اول کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم سوم کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم دوم کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه هفتگی ترم چهارم کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
فرم ها و دستورالعمل های مربوط به مقاطع کارشناسی ارشد
سرفصل دروس پایه و اختصاصی کارشناسی ارشد فن آوری
Collapse مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامتمقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
آئین نامه آموزشی
برنامه آموزشی
برنامه ریزی درسی
Collapse طرح دروسطرح دروس
آرشیو طرح دروس
Collapse مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکیمقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
سرفصل دروس پایه و اختصاصی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
برنامه آموزشی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
آئین نامه آموزشی
Collapse برنامه هفتگی برنامه هفتگی
برنامه هفتگی ترم اول
برنامه هفتگی ترم دوم
برنامه هفتگی ترم سوم
برنامه هفتگی ترم چهارم
لیست و شماره دروس رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
فرم ها و دستورالعمل های مربوط به مقاطع کارشناسی ارشد
معرفی
Collapse عناوین پایان نامه ها عناوین پایان نامه ها
عناوین پایان نامه ها رشته آموزش مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات سلامت
فرآیندهای آموزشی مربوط به مقاطع کارشناسی ارشد
شورای تحصیلات تکمیلی
آیین نامه آموزشی
Collapse کارشناسی ارشد آموزش هوشبریکارشناسی ارشد آموزش هوشبری
سرفصل دروس
برنامه آموزشی
معرفی رشته کارشناسی ارشد هوشبری
Collapse طرح دروسطرح دروس
آرشیو طرح دروس
معرفی گروه هوشبری
اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
برنامه هفتگی
Collapse شوراها و کمیته هاشوراها و کمیته ها
شورای صنفی
شورای آموزشی
شورای پژوهشی
شورای امر به معروف و نهی از منکر
شورای تحصیلات تکمیلی
هسته پیشرفت تحصیلی
Collapse دایره امتحانات دایره امتحانات
برنامه برگزاری امتحانات
Collapse برنامه امتحانات پایان ترم رشته های پیراپزشکی برنامه امتحانات پایان ترم رشته های پیراپزشکی
برنامه امتحانات پایان ترم رشته تکنولوژی پرتوشناسی
برنامه امتحانات پایان ترم هوشبری
Collapse برنامه امتحانات پایان ترم علوم آزمایشگاهی برنامه امتحانات پایان ترم علوم آزمایشگاهی
برنامه امتحانات کارشناسی پیوسته
برنامه امتحانات کارشناسی ناپیوسته
Collapse برنامه امتحانات پایان ترم فن آوری اطلاعات سلامت برنامه امتحانات پایان ترم فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
برنامه امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
برنامه امتحانات دروس عمومی
قوانین و مقررات
راهنمای ثبت اینترنتی نمرات امتحانی دانشجویان
نحوه تکمیل فرم ارزشیابی اساتید
آزمون مجازی
Collapse تقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشانتقویم دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 90-89
تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 91-90
تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 92-91
تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 93-92
تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 93 -94
تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 95 -94
تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 96-95
اعلانات آموزشی
فرم های آموزشی
Collapse لینکهای مرتبطلینکهای مرتبط
فهرست خدمات قابل ارائه پورتال
Collapse روش های انجام خدمات روش های انجام خدمات
روش کار و فرایند درج خبر
پیوندهای مفید
Collapse اساتید مشاور اساتید مشاور
Collapse لیست اساتید مشاور لیست اساتید مشاور
اساتید مشاور گروه فیزیک پزشکی رادیولوژی و دانشجویان تحت راهنمایی ایشان
اساتید مشاور گروه مدیریت و فنآوری اطلاعات سلامت و دانشجویان تحت راهنمایی ایشان
اساتید مشاور گروه علوم آزمایشگاهی و دانشجویان تحت راهنمایی ایشان
اساتیدمشاور گروه هوشبری و دانشجویان تحت راهنمایی ایشان
Collapse عملکرد واحد اساتید مشاورعملکرد واحد اساتید مشاور
گزارش موردی عملکرد واحد اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی
Collapse گزارش دوره آموزشی مهارتهای ورود به دانشگاهگزارش دوره آموزشی مهارتهای ورود به دانشگاه
اولین دوره
دومین دوره
سومین دوره
چهارمین دوره
اطلاعیه های واحد اساتید مشاور
Collapse کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی
مصاحبه با مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی
صورت جلسات
Collapse انجمن های علمی دانشجویی انجمن های علمی دانشجویی
سهیم نشریه انجمن علمی دانشجویی مدیریت اطلاعات سلامت
انجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت
انجمن علمی تخصصی پرتونگاری
انجمن علمی دانشجویی هوشبری
انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی
Collapse دانشجویان ممتاز دانشجویان ممتاز
نیمسال دوم سال تحصیلی 94/93
شماره های تماس با دانشکده پیراپزشکی
Collapse کتابخانه دانشکده پیراپزشکیکتابخانه دانشکده پیراپزشکی
کتب فارسی خریداری شده در سال 1390
کتب لاتین خریداری شده 1390
Collapse لیست سی دی هالیست سی دی ها
AE
BF
BP
DSR
G,GE
HA
HD
HG
HM
HQ
PE
QA
QC
QH
QS
QU
QV
QW
T
TA
TD
TH
TK
TP
TS
TX
W
WA
WB
WC
WE
WF
WG
WH
WI
WL
WN
WO
WR
WS
WX
WY
کتب فارسی خریداری شده 1387
کتب لاتین خریداری شده 1387
کتب لاتین خریداری شده 1388
کتب فارسی خریداری شده 1388
کتب فارسی خریداری شده 1389
کتب لاتین خریداری شده 1389
معرفی کتابخانه
بخش ها و خدمات کتابخانه
قوانین امانت کتاب
جستجوی منابع
Collapse تازه های کتاب تازه های کتاب
Collapse تازه های کتب فارسیتازه های کتب فارسی
1391
1390
1389
1388
1387
1392
1394
Collapse تازه های کتب لاتین تازه های کتب لاتین
1391
1390
1389
1388
1387
1393
1394
جزوات آموزشی
تصاویر کتابخانه
کارکنان کتابخانه
تماس با ما
لینکهای مفید
تصاویر کتابخانه
Collapse لیست کتب کتابخانه به تفکیک گروه های آموزشی لیست کتب کتابخانه به تفکیک گروه های آموزشی
لیست کتب گروه هوشبری
لیست کتب گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
لیست کتب گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی
لیست کتب گروه علوم آزمایشگاهی
اخبار
فرایندهای کتابخانه
کارگاههای آموزشی
کتابخانه دیجیتال
گزارش عملکرد
راهنمای استفاده از کتابخانه
آیین‌نامه کتابخانه
ساعت کار
سامانه نوپا و منبع یاب
پرسش از کتابدار
Collapse کد دروس ارائه شده کد دروس ارائه شده
Collapse لیست و شماره دروس رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهیلیست و شماره دروس رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی
لیست و شماره دروس رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
لیست و شماره دروس رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی
لیست و شماره دروس رشته کارشناسی هوشبری
لیست و شماره دروس رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی
لیست وشماره دروس ارائه شده رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
لیست و شماره دروس رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
لیست و شماره دروس رشته کارشناسی ارشد مدارک پزشکی
Collapse جزوه و اسلایدهای آموزشی اعضای هیئت علمی جزوه و اسلایدهای آموزشی اعضای هیئت علمی
جزوه و اسلایدهای آموزشی اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
Collapse جزوه و اسلایدهای آموزشی اعضای هیئت علمی جزوه و اسلایدهای آموزشی اعضای هیئت علمی
Collapse جزوه و اسلایدهای آموزشی اعضای هیئت علمی گروه هوشبری جزوه و اسلایدهای آموزشی اعضای هیئت علمی گروه هوشبری
جزوه و اسلایدهای آموزشی خانم فخرالسادات میر حسینی مدیرگروه و هیئت علمی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مقالات مهرداد فرزندی پور
Collapse نشریات و مجلات نشریات و مجلات
نشریه انجمن علمی دانشجویی مدیریت اطلاعات سلامت سهیم
نشریه علمی فرهنگی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان - تابش
هماسین نشریه انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی
Collapse دفتر توسعه آموزش دفتر توسعه آموزش
Collapse معرفی دفتر توسعه آموزش معرفی دفتر توسعه آموزش
تیم برنامه‌ریزی آموزشی دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تیم ارزشیابی دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تیم پژوهش در آموزش و دانش پژوهی دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تیم رشد و بالندگی دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رسالت و شرح وظایف دفتر توسعه آموزش
مدیر دفتر توسعه آموزش
استعدادهای درخشان
طرح درس
جزوات و اسلایدهای آموزشی
کارگاهها و دوره های آموزشی دفتر توسعه آموزش
عملکرد دفتر توسعه آموزش
تماس با ما
لینکهای مفید
تالیفات اعضای هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی
گروه های آموزشی
Collapse روابط عمومی روابط عمومی
Collapse پیام به همکاران پیام به همکاران
پیام تبریک به همکاران دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
پیام تسلیت به همکاران دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مناسبت ها
تماس با روابط عمومی
خواندنی ها
فرم نظرسنجی انجمن علوم آزمایشگاهی
فرم نظرسنجی انجمن علوم آزمایشگاهی
امور دانشجویی
Collapse شرح وظایفشرح وظایف
شرح وظایف نماینده پورتال
Collapse رابط آموزش کارکنانرابط آموزش کارکنان
دستورالعمل آموزشی کارکنان
روش انجام خدمات آموزش کارکنان
صورتجلسات
فرم های مورد نیاز
Collapse کارگزینیکارگزینی
اسامی کارکنان دانشکده
تماس با کارگزینی
Collapse امور آموزشیامور آموزشی
فرایند برگزاری کارگاه
روش کار و فرآیند حذف اضطراری
روش کار و فرایند صدور گواهی اشتغال به تحصیل
روش کار و فرآیند تسویه حساب دانشجو
روش کار و فرایند حذف و اضافه
Collapse نکات مهم آیین نامه آموزشینکات مهم آیین نامه آموزشی
Collapse انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی
انتخاب واحد در اولین نیمسال تحصیلی
انتخاب واحد و ادامه تحصیل در هر نیمسال تحصیلی
موجه نمودن عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی
Collapse سال تحصیلی سال تحصیلی
مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی
مدت آموزش هر دوره تابستانی
Collapse ساعت تدریس هر واحد درسی در یک نیمسال تحصیلی ساعت تدریس هر واحد درسی در یک نیمسال تحصیلی
ساعت تدریس هر واحد درس نظری
ساعت تدریس هر واحد درس عملی یا آزمایشگـاهی
ساعت تدریس هر واحد درسی کارگاهی یا عمـلیات مـیدانی و کـارآمــوزی در عرصه
Collapse تعداد واحد موظفی جهت تکمیل دوره تحصیلیتعداد واحد موظفی جهت تکمیل دوره تحصیلی
تعداد واحد موظفی جهت تکمیل مقطع کارشناسی پیوسته
تعداد واحد موظفی جهت تکمیل مقطع کارشناسی ناپیوسته
تعداد واحد موظفی جهت تکمیل مقطع کارشناسی ارشد
تعداد واحد درسی مجاز دانشجویان در هر نیمسال
شرایط اخذ واحد بیشتر از 20 واحد
انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستان
محاسبه نمرات دانشجویان در ترم تابستان
حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی مصوب
تعیین نوع درس ، تعداد واحد ، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی
محاسبه نمرات دروس پیش نیاز دانشگاهی در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی
شرایط اخذ واحد در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه
شرایط اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه
شرایط استفاده از انتخاب درس به شکل معرفی به استاد
اخذ نمره مردودی در درس معرفی به استاد
طول دوره مجاز تحصیل
طول دوره مجاز تحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته
طول دوره مجاز تحصیل دوره کارشناسی ارشد
حضور دانشجو در جلسات درس و ساعات غیبت مجاز
ساعات غیبت مجاز دانشجو در هر درس نظری
ساعات غیبت مجاز دانشجودر هر درس عملی و آزمایشگاهی
ساعات غیبت مجاز دانشجو در هر درس کارآمــوزی
شرایط استفاده از غیبت موجه در جلسات درس
شرایط استفاده و نحوه برخورد با غیبت موجه و غیر موجه دانشجو
غیبت موجه و غیر موجه در جلسه امتحان پایان نیمسال
غیبت موجه در جلسه امتحان پایان نیمسال
حذف و اضافه در هر نیمسال تحصیلی
زمان حذف و اضافه در هر نیمسال تحصیلی
حذف اضطراری در هر نیمسال تحصیلی
شرایط استفاده از حذف اضطراری
زمان حذف اضطراری در هر نیمسال تحصیلی
حذف کلیه دروس
حذف کلیه دروس اخذ شده در نیمسال تابستان
ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس
نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس
برگزاری امتحان پایان ترم
حداقل نمره قبولی
حذف نمره مردودی دانشجو
زمان اعلام نمرات امتحانات پایان ترم
زمان اعلام نمرات درس کارآموزی
ثبت نمرات ناتمام در نیمسال تحصیلی
قوانین دانشجوی مشروط
نام نویسی دانشجوی مشروط در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه
اخراج دانشجوی مشروط در دوره کارشناسی ناپیوسته
اخراج دانشجوی مشروط در دوره کارشناسی پیوسته
مشروط شدن بیش از حد در دوره کارشناسی پیوسته
محرومیت از تحصیل به دلیل مشروط شدن بیش از حد
مرخصی تحصیلی
مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال
مرخصی تحصیلی دانشجویان زن باردار
مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی
مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت
زمان تقاضای مرخصی تحصیلی
انصراف از تحصیل
کنسل کردن درخواست انصراف از تحصیل
انتقالی و شرایط استفاده از آن
شرایط انتقال به دانشگاه های تهران
زمان درخواست انتقال دانشجوی متقاضی
شرایط پذیرش واحدهای دانشجوی انتقالی
ثبت نمرات درسی دانشجویان انتقالی
شرایط پذیرش نمرات 10-12 در دانشجویان انتقالی
مدرک فراغت از تحصیل دانشجو انتقالی
جابجایی دانشجویان
دانشجوی میهمان
تعداد نیمسال های میهمانی در طول تحصیل
ثبت نمرات درسی دانشجوی میهمان
حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد
نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته تحصیلی
شرایط تغییر رشته
ثبت نام و انتخاب واحد در صورت تغییر رشته
تغییر رشته توأم با انتقال
پذیرش واحد های درسی دانشجوی تغییر رشته توأم با انتقال
زمان درخواست تغییر رشته
شرایط تغییررشته اضطراری
معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی
محاسبه میانگین نیمسال دروس معادل سازی
محاسبه نیمسال تحصیلی جهت دروس معادل سازی
فراغت از تحصیل
نکات مهم آیین نامه آموزشی2
نکات مهم آیین نامه آموزشی3
نکات مهم آیین نامه آموزشی4
Collapse آیین نامه های آموزشیآیین نامه های آموزشی
آیین نامه های مقطع کارشناسی
آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد
آیین نامه های آموزشی مقطع دکتری تخصصی
Collapse ویژه دانشجویان جدیدالورودویژه دانشجویان جدیدالورود
Collapse ویژه دانشجویان جدیدالورود99ویژه دانشجویان جدیدالورود99
کارشناسی رادیولوژی
کارشناسی هوشبری
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت
مقطع کارشناسی
Collapse مقطع کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
کارشناسی ارشد هوشبری
Collapse مقطع دکتری تخصصی مقطع دکتری تخصصی
دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
رشته ها و مقاطع تحصیلی
برنامه عملیاتی دانشکده
پرسش و پاسخ
Collapse SOTL (اسکالرشیپ آموزشی)SOTL (اسکالرشیپ آموزشی)
مشاورین SOTL دانشگاه
Collapse مقالات و فرآیندها مقالات و فرآیندها
مقالات
فرآیندها
مقالات پر ارجاع
کتب
پایان نامه ها
انجمن ها، آکادمی ها و دانشگاه ها
Collapse دوره ها، برنامه های آموزشی و کنفرانس های مرتبطدوره ها، برنامه های آموزشی و کنفرانس های مرتبط
دوره ها، برنامه های آموزشی
کنفرانس های SOTL
Collapse تازه ها و اخبار SOTL ( در ایران و جهان)تازه ها و اخبار SOTL ( در ایران و جهان)
گزارش جلسه " دانش پژوهی آموزشی"
درباره ما
پایگاه های اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی
مدیریت دانش
Collapse ژورنالهاژورنالها
ژورنالهای داخلی
ژورنالهای خارجی
Collapse دکتری تخصصی دکتری تخصصی
Collapse دکترای تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت
آئین نامه آموزشی
برنامه آموزشی
برنامه ریزی درسی
سرفصل دروس پایه و اختصاصی
Collapse برنامه هفتگیبرنامه هفتگی
برنامه هفتگی ترم اول
Collapse طرح دروس طرح دروس
آرشیو طرح دروس
لیست شماره دروس
منابع آزمون جامع دکتری تخصصی
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری
برنامه استراتژیک
دفترچه راهنمای آموزشی
اخلاق حرفه‌ای
دانش آموختگان