دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

طرح دروس ارائه شده گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت به دانشجویان سایر رشته‌ها در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب