دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی به دانشجویان سایر رشته ها در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402

 

 

ایمنی شناسی نظری (دانشجویان پزشکی)

 

 

ایمنی شناسی عملی(دانشجویان پزشکی)

 

 

ژنتیک و ایمونولوژی (دانشجویان پرستاری)

 

 

ایمونولوژی (دانشجویان مامایی)

 

 

 

 

 عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب