دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

طرح دروس ارائه شده گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی به دانشجویان سایر رشته ها در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402

 

 

 

 

 

 

 

 عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب