دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

طرح دروس مقطع کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402

 

 

اندیشه اسلامی 2 (استاد شقاقی)

 

 

اندیشه اسلامی 2 (استاد یوسفی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    
   

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب