دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

طرح دروس مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402

 

اندیشه اسلامی 2 (استاد شقاقی)

اندیشه اسلامی 2 (استاد یوسفی)

تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

میکروب شناسی نظری

 

 

روش تحقیق

 عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب