دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402 

 

 

سمینار تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب