دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

طرح دروس مقطع کارشناسی ارشد آموزش هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم تحصیلی 1401/1402

 

 آموزش پزشکی مبتنی بر (BEME) بهترین شواهد

 اصول و فنون بیهوشی

 بیهوشی 1

روش‌های ارزشیابی دانشجو

 طراحی آموزشی

 یادگیری الکترونیکی


   

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب