دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر عباس قوطاسلو
مسئول هدایت و هماهنگی انجمن‌های علمی دانشجویی
دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون
دکتر عباس قوطاسلو
شرح وظایف:
1. تدوین اهداف و چشم انداز جهت هدایت و ارتقای فعالیتهای کانونهای علمی دانشجویان 2. بازنگری و هماهنگ سازی اساس نامه‌های انجمن 3. همکاری با کمیته‌های تحقیقات دانشجویی و امور دانشجویی- فرهنگی دانشکده 4. آماده سازی و پرورش دانشجویان جدیدالورود جهت ورود به کمیته تحقیقات دانشجویی و هدایت طرح‌های تحقیقاتی 5. هدایت فعالیتهای علمی دانشجویان در راستای تربیت دانشجویان نمونه 6. پاسخگویی با سوالات درباره دانشجوی نمونه، استعداد درخشان و فعالیتهای ثبت اختراع و غیره 7. جذب و جلب مشارکت دانشجویان جهت همکاری در کانون‌های علمی دانشجویان 8. ترویج و ارتقاء فرهنگ فعالیت‌های علمی و مشارکت دانشجویان در امر آموزش 9. افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی با استادان 10. ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیتهای علمی دانشجویان 11. ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایتهای مادی و معنوی دانشکده از فعالیتهای علمی دانشجویان 12. توسعه مشارکت و همکاری با سایر کانونها و تشکل های علمی در داخل و خارج از دانشکده 13. توانمندسازی اعضای کانون‌های علمی دانشجویان از طریق برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی 14. برگزاری سمینارهای آموزشی متناسب با نیازهای دانشجویان 15. راه‌اندازی واحد مشاوره آموزشی برای هدایت و راهنمایی دانشجویان در دروس 16. اطلاع رسانی جهت شرکت دانشجویان در مسابقات و همایش‌های علمی و حمایت از شرکت اعضای انجمن در این برنامه‌ها 17. برگزاری یا همکاری در اجرای جشنواره‌های علمی، سخنرانی‌ها و همایش‌های علمی، نسابقات علمی، کارگاه‌های آموزشی تکمیلی و تخصصی 18. برقراری ارتباط با انجمن‌های علمی مشابه 19. برگزاری جلسات انجمن‌های علمی با گروه‌های آموزشی جهت بیان مشکلات و نواقص موجود
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب