دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 

عناوین پایان نامه‌های گروه هوشبری

روانسنجی پرسش نامه ارتباط درمانی پرستاران با بیماران

روانسنجی ابزار سنجش استراتژی های تنظیم انگیزش در دانشجویان هوشبری- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

بررسی و اولویت‌بندی نیازهای مهارتی دانش آموختگان جدید مقطع کارشناسی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1401، استفاده از یک مدل تحلیل سلسله مراتبی

تاثیر آموزش الکترونیکی با استفاده از داستان دیجیتال بر یادگیری و رضایت دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی کارشناسی هوشبری ایران با دانشگاه های جهان

امکان سنجی استفاده از برنامه ی آموزش بدون سخنرانی در آموزش هوشبری در دانشگاه های علوم پزشکی ایران

بررسی وضعیت آموزش ایمنی بیمار در دانشجویان رشته‌های هوشبری، تکنولوژی اتاق عمل و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1401

خودارزیابی توانمندی‏ کارکنان هوشبری شهر کاشان

ترجمه و روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه شناختی-ارتباطی و خواب روزانه در دانشجویان هوشبری در سال 1402

 

عناوین پایان نامه‌های گروه فیزیک پزشکی

 

ارزیابی کارایی نرم افزار Geant4در تخمین آسیب¬های ناشی از تابش ذرات سنگین یونساز به سلول عصبی در مقایسه با مدل بیوفیزیکی و داده¬های تجربی

ارزیابی سطح دوز مرجع تشخیصی ناشی از آزمایشات سی تی اسکن در گروه سنی بزرگسالان در استان ایلام

مقایسه پارامترهای دزیمتریک تراشه های ترمولومینسانس مختلف (Harshaw-100H , Harshaw-100 ,GR-200 ,GR-100)

بررسی اثرات تحولات نشانگرهای بیومکانیکی در قالب انواع استرس های وارد شده بر روی شریان کاروتید

ارزیابی عملکرد نرم افزار Geant4 در تخمین آسیب های ناشی از تابش ذرات سنگین یونساز به سلول عصبی در مقایسه با مدل بیوفیزیکی و داده های تجربی

مقایسه پارامترهای دزیمتریک تراشه های ترمولومینسانس مختلف (Harshaw-700 , Harshaw-100 ,GR-200)

بررسی اثر نانوکورکومین بر سوختگی پوست بیماران ناشی از رادیوتراپی سرطان پستان

بهبود ساختار ژلی-پلیمریPASSAG و تاثیر عوامل خارجی بر روی پاسخ دوزیمتر

برر سی اثر ملاتونین بر میزان استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از دوز حاد تابش یونساز بر ساقه مغز موش صحرایی

اندازه گیری دوز جذبی استخوان ناشی از چشمه های براکی تراپی با آهنگ دوز بالا ایریدیم192 و کبالت60 و اثر عوامل مرتبط در درمان سرطان پوست با کد MCNP

بررسی اثر نانو ذرات طلا روی میزان دوز دریافتی ناشی از پرتوگیری الکترون در هسته و سیتوپلاسم و بررسی امکان تعیین شکست های DNA با استفاده از ابزار مونت کارلو Geant4

بررسی آسیب­های ناشی ازتابش ذرات سنگین یونساز به سلول­های عصبی هرمی و گرانول درنواحی dentate gyrus وCA1,CA2,CA3هیپوکامپ مغز

بررسی میزان شکستهای DNA سلول در اثر تابش فوتون شتاب دهنده پرتو درمانی با استفاده از روش مونت کارلو

بررسی میزان کاهش دوز رسیده به ناحیه گناد و ریسک وراثتی ناشی از آن در آزمون سی تی اسکن با رزولوشن بالا ریه با استفاده از روپوش سربی در ناحیه لگن

بررسی صحت محاسبه دوز سیستم طراحی درمان ISOgray برای میدان‌های تابشی مجاور هم در رادیوتراپی

ارزیابی دوز قابل توجه ژنتیکی و ریسک سرطان ناشی از CT قفسه سینه بیماران COVID-19 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

تعیین سطوح مرجع تشخیصی(DRL) محلی تصویربرداری سی تی اسکن در بیمارستان های شهر ساوه در سال 1401

بررسی ارتباط ویژگی های رادیومیکس استخراج شده از نقشه دوز (dose map) وسمیت پوست ناشی از درمان رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

بررسی آسیب های ناشی از تابش ذرات سنگین یونساز به نواحی CA1,CA2,CA3 و dentate gyrus هیپوکامپ مغز با استفاده از ابزار Geant4 مونت کارلو

  

عناوین پایان نامه‌های گروه مدیریت و اطلاعات سلامت

ارائه برنامه آموزش ضمن خدمت کارشناسان مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- 1391

طراحی الزامات انتخاب سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران-1391

بررسی میزان اعتبار قانونی رضایت¬های اخذ شده از بیماران بستری در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان-1390

بررسی وضعیت سیستم مدیریت اطلاعات در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در راستاری حاکمیت بالینی و ترسیم مدل گرافیکی آن- سال 1392

ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس الزامات سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران-1391

مطالعه تطبیقی فرآیندهای مدیریت ریسک بالینی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

بررسی میزان رعایت استاندارد ایمنی بیمار در زمینه مشارکت بیمار و جامعه در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1392

بررسی بهره برداری تست های آزمایشگاهی در بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1392

بررسی میزان اقامت غیرمقتضی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1392

بررسی تطبیقی نحوه ارائه پرونده الکترونیک سلامت برای مراقبت در منزل سالمندان در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات بالینی پرستاری و امکان سنجی اجرای سیستم اطلاعات بالینی پرستاری در بیمارستان های د.ع.پ مازندران

توسعه مدل ارزیابی کیفیت وب سایت های بیمارستانی و ارزیابی آنها در سال 94-93

بررسی عوامل تعیین کننده قصد تداوم استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی مبتنی بر ادغام مدل های احتمال مشارکت، نفوذ اجتماعی و یادگیری شناختی

طراحی الگوی ارزیابی آگاهی محتوا برای وب سایت های کتابخانه های دیجیتالی

بررسی میزان مقتضی بودن سی تی اسکن مغز در بخش تریاژ بیمارستان شهید بهشتی کاشان-1393

طراحی و روانسنجی ابزار تعیین صلاحیت انفورماتیکی پرستاران

طراحی و پیاده سازی سیستم خبره تشخیص بیماری های پوست بر اساس بیماری های منتخب خبرگان

ارزیابی امنیت سیستم های اطلاعات بیمارستانی در برابر تهدیدات امنیتی سال 1393

طراحی پایگاه داده تروما در مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1394

بررسی تاثیر مداخله ممیزی و بازخورد بر میزان درخواست تست های آزمایشگاهی توسط پزشکان بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394

طراحی پایگاه داده مراقبت مادر و کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1394

بررسی کاربردپذیری زیر سیستم¬ پذیرش و مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران –1394

مطالعه مدل های منتخب پذیرش فناوری اطلاعات و ارائه مدل برای حوزه سلامت ایران از دیدگاه کاربران

بررسی عوامل همراه با بیماری ایسکمی قلبی با استفاده ا ز داده کاوی- سال 1394

طراحی الزامات اطلاعاتی مراکز ناباروری در پرونده الکترونیک سلامت سال 1394

بررسی کیفیت اطلاعات بیماران بخش اورژانس در سیستم اطلاعات بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1394

طراحی پرونده سلامت فردی مبتنی بر وب برای بیماران تحت دیالیز شهرستان کاشان

طراحی و ارائه نمونه اولیه سیستم اطلاعاتی گردشگری پزشکی مبتنی بر وب برای شهرستان کاشان

ایجاد و ارزیابی سیستم کنترل شاخص های ایمنی بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی

طراحی پرونده الکترونیک سلامت فردی برای بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی و ارزیابی کاربردپذیری آن

طراحی و ارزیابی سیستم اطلاعات مراقبت کودک در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1395

طراحی سیستم خبره فازی تشخیص کمردرد در ایران

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند جهت ارتقا خودمراقبتی بیماران مبتلا به آسم در شهرستان کاشان-1396

ارزیابی کاربردپذیری سامانه اطلاعاتی یکپارچه بهداشت در شهرستان کاشان با روش های مبتنی بر کاربر و متخصص-1396

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر موبایل بخش نورولوژی و نوروسرجری بر میزان درخواست سی تی اسکن های سر

طراحی، ایجاد و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند برای مدیریت تغذیه بیماران دیابت نوع 2 در شهرستان کاشان-1396

طراحی و ارزیابی سیستم نظارت الکترونیکی برای کاهش تجویز آنتی بیوتیک در بیماران سرپایی

طراحی و کاربردپذیری برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند برای بازتوانی قلبی بیماران سرپایی در بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان- 1397

طراحی اولیه و ارزیابی سیستم ثبت الکترونیکی داده های بالینی بیماران در یک مرکز دیالیز منتخب از دانشگاه علوم پزشکی کاشان -1397

ارائه الگوی تداخلات دارویی در بیماران قلبی عروقی به کمک سیستم اطلاعات بیمارستانی

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه جهت آموزش خودمراقبتی اختلالات فشار خون بارداری در زنان باردار شهرستان کاشان- 1397

بررسی روند الگوی تجویز آنتی بیوتیک برای بیماران سرپایی قبل و بعد از اجرای پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در شهرستان بابل

تاثیر بازخورد مبتنی بر پیام کوتاه بر میزان درخواست سی تی اسکن های سر توسط دستیاران بخش نورولوژی و نوروسرجری

طراحی و اجرای سیستم شبیه ساز تعاملی برای آموزش استفاده از ماژول پذیرش و مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی

تاثیر بازخورد مبتنی بر پیام کوتاه بر میزان درخواست تست های آزمایشگاهی توسط دستیاران بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان

ارزیابی قابلیتهای عملکردی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی کلینیک های سرپایی سازمان تامین اجتماعی در سال 1398

بررسی تاثیر استفاده از یادگیری الکترونیکی بر آموزش تجویز منطقی آنتی بیوتیک در دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی

ارزیابی کیفیت و کاربردپذیری اپلیکیشن درخواست سی تی اسکن مغز بر اساس معیارهای مقتضی بودن گایدلاین (HAC-app) در سال 1399

طراحی سیستم خبره تعیین سن مراجعین پزشکی قانونی، افراد با رده سنی 18-5 سال

طراحی و ارزیابی داشبورد دارویی برای بیمارستان های عمومی در ایران

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سیستم تصمیم یار آموزش تجویز منطقی آنتی بیوتیک برای عفونت های حاد تنفسی

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی نظام ثبت سندروم حاد کرونر

" طراحی و ارزیابی کاربردپذیری برنامه خودمراقبتی مبتنی بر تلفن همراه برای بیماران مبتلا به استروک و ارزیابی تاثیر آن بر بیماران

طراحی و ارزیابی سیستم پشتیبان تصمیم گیری بالینی برای درخواست مقتضی تست گازهای خون شریانی و وریدی(VBG/ABG) در بخش مراقبت های ویژه

طراحی، ایجاد و ارزیابی تاثیر داشبورد مبتنی بر تلفن هوشمند برای ارائه باخورد عملکرد تجویز آنتی بیوتیک به پزشکان عمومی شهرستان کاشان

طراحی و ارزیابی کاربردپذیری برنامه کاربردی آموزشی مبتنی بر تلفن هوشمند برای مراقبان کودکان دچار سوختگی شدید و بررسی تاثیر آن بر پیامدهای سوختگی

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی آموزشی مبتنی بر تلفن هوشمند برای رزیدنت های اورولوژی جهت درمان سرطان مثانه - سال 1400

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی تصمیم‌یار بالینی مبتنی بر تلفن همراه جهت تشخیص بیماری اندوفتالمیت

طراحی و ارزیابی کاربردپذیری برنامه کاربردی آموزش اصطلاحات پزشکی مبتنی بر تلفن هوشمند و بررسی تاثیر آن بر یادگیری دانشجویان فن‌آوری اطلاعات سلامت

طراحی و روان‌سنجی ابزار الکترونیکی ارزیابی کیفیت برنامه‌های کاربردی سلامت همراه

طراحی و ارزیابی سیستم پشتیبان تصمیم نسخه نویسی الکترونیکی ویژه تجویز منطقی آنتی‌بیوتیک برای بیماران عفونت‌های مجاری ادراری

طراحی و ارزیابی سیستم خبره پیش¬بینی تولد زنده در کمک¬باروری پزشکی با استفاده از کاوش قواعد انجمنی

رضایت‌مندی ذی‌نفعان از سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی و شناسایی مشکلات آن در کلینیک ویژه اخوان شهرستان کاشان

طراحی و روان سنجی ابزار سنجش و ارزیابی کاربست آن در  پیشگویی عوامل موثر بر  استفاده از موبایل در عملکرد حرفه ای پرستاران :بیمارستان های  شهرستان کاشان سال 1401

طراحی، اجرا و ارزیابی سامانه ی مدیریت آمار سلامت سالیانه ی دانشگاههای علوم پزشکی

طراحی  و ارزیابی سیستم خبره برای پیش بینی وضعیت ترخیص بیماران ترومایی شهرستان کاشان با استفاده از بهبود الگوریتم Apriori

بررسی تأثیر برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه در کنترل وزن گیری زنان باردار در دوران بارداری

طراحی، اجرا و ارزیابی میز خدمت الکترونیکی برای ارائه خدمات درمانی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تبیین و ارزیابی محتوای صفحات تاثیرگذاران (اینفلئونسر)حوزه بیماری‌های قلب و عروق در شبکه‌های اجتماعی در دسترس

 

 

 

 

 

 

 

 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب