دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
لیست اخبار صفحه :1
کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی برگزار می‌کند: گردهمایی علمی و آموزشی دانشجویان هوشبری
کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی برگزار می‌کند

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی برگزار می‌کند: گردهمایی علمی و آموزشی دانشجویان هوشبری

گردهمایی علمی و آموزشی دانشجویان هوشبری با همکاری گروه آموزشی هوشبری در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 21 و 22 اسفند ماه برگزار می‌شود.

    عبارت خود را درج و جهت جستجو
    تنظیمات قالب