دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
لیست اخبار صفحه :1
کسب عنوان محقق جوان برگزیده کمیته علوم پایه پزشکی توسط عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

کسب عنوان محقق جوان برگزیده کمیته علوم پایه پزشکی توسط عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر باقر فرهود عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی- رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی پژوهشگر جوان پراستناد یک درصد برتر جشنواره رازی موفق به کسب عنوان محقق جوان برگزیده کمیته علوم پایه پزشکی گردیدند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب