دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

برنامه آزمون جامع کتبی و شفاهی دانشجویان دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت

- روز و تاریخ برگزاری آزمون کتبی: روز شنبه مورخ 1402/11/14 - روز و تاریخ برگزاری آزمون شفاهی: روز دوشنبه مورخ 1402/11/16

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب